Znaleziono w kategoriach:
Kuchnia AMICA 58GGD5.43HZpMsNQ(W)

Instrukcja obsługi Kuchnia AMICA 58GGD5.43HZpMsNQ(W)

Powrót
KUCHNI GAZOWEJ
Kuchnię uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IO-CFS-0168 / 8064416
(06.2018 / v5)
508GG4.23ZpPQW
508GG5.33HZpMQW
508GG5.43HZpMsNQW
508GG4.23ZPFQXx
508GG5.43HZpMsNQXx
508GG4.23POFW
508GG1.23ZpPFW
508GG1.23POFXv
508GG5.33HZpMsQW
2
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
Uwaga!
Kuchnię obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia-
ła nie urządzenia.
SZANOWNY KLIENCIE,
Kuchnia Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze-
czy ta niu instrukcji, obsługa kuchni nie będzie problemem.
Kuchnia, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
wzglę dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko-
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypad-
ków.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania...............................................4
Jak oszczędzać energię..........................................................................................8
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................9
Opis wyrobu..........................................................................................................10
Charakterystyka wyrobu....................................................................................11
Instalacja (instrukcja dla instalatora)..........................................................................13
Obsługa................................................................................................................21
Czyszczenie i konserwacja kuchni....................................................................26
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................31
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................32
Dane techniczne..................................................................................................37
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................38
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytko-
wania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na pły-
cie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do
pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie
i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym ko-
cem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na
powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz czą cych lub
ostrych metalowych przed mio tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może dopro-
wadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem elek-
trycznym, przed wymianą lamp ki na le ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy łą czo ny.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić z wszelkich
zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty kuchennej zaleca się
ostudzić przed jej zamknięciem pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu do czysz-
czenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótko-
trwałe gotowanie musi być nadzorowane w sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez producenta
w instrukcji obsługi jako odpowiednie. Stosowanie nieodpo-
wiednich osłon może powodować wypadki.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756