Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Fit 20 GPS Czarny

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji
obsługi oraz zachow w celu źniejszego wykorzystania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
/ urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od
danej partii urządzenia, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami
opisanymi w instrukcji obsługi.
W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu
sprawdzenia/naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej
naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko
wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych
lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych
może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę
podczas korzystania z opaski w pobliżu aparatów
medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i
inne elektroniczne urządzenia medyczne.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i
bezpośrednim nasłonecznieniem.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko
eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
WAŻNE! Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Opaska Garett Fit
20 GPS i aplikacja Garett Sport nie służą do diagnozy medycznej,
leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub
schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności
fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.
1.Wyświetlacz | 2.Dotykowy przycisk przewijania dół/góra
3.Przycisk wejścia w funkcję/Start/Stop | 4.Przycisk powrót/włączania
/wyłączania | 5.Zestaw czujników | 6.Gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć opaskę na nadgarstku i dostosować długość paska w
taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
N a l e ż y n a c i s n ą ć i p r z y t r z y m a ć d o t y k o w y p r z y c i s k
ączania/wączania, aby włącz urządzenie. Gdy chcemy
wyłączyć opaskę przytrzymujemy przycisk (4) włączania/wyłączania
przez ok 2 sekundy, trzymając przycisk 6 sekund wyłączymy je i
uruchomimy ponownie.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że opaska
jest połączona z aplikacją. Opaska automatycznie zsynchronizuje
czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
Włączanie/wyłączanie
NAWIGACJA
Dotykowy przycisk przewijania dół/góra (2)
Na głównym ekranie krótkie wciśnięcie wyświetli kolejno :
statystyki aktywności fizycznej/pulsometr oraz wyniki pomiarów
pulsu z kilku ostatnich godzin/ostatnie powiadomienia. Dłuższe
przytrzymanie wyświetla ostatnie powiadomienia.
W trybie sportowym podczas trwania wybranej aktywności
krótkie wciśnięcie dotykowego przycisku zmienia rodzaj
informacji wyświetlanych na ekranie opaski.
Główną funkcją przycisku jest nawigacja w menu : krótkie
naciśnięcie powoduje przejście w dół menu, dłuższe
przytrzymanie w górę. Przyciskiem tym posługujemy się także
do zmiany wartości w poszczególnych ustawieniach opaski, np.
zmiana daty czy godziny.
Na głównym ekranie krótkie wciśnięcie przycisku powoduje
wejście do menu z historią naszych aktywności oraz ustawień.
Przycisk powrót/włączania/wyłączania (4)
Przycisk wejścia w funkcje/Start/Stop (3)
Głównymi funkcjami przycisku powrót do poprzedniego menu
oraz ączanie, wyłączanie urządzenia. Krótkie wciśnięcie
przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu.
G ł ó w n y m i f u n k c j a m i p r z y c i s k u s ą w c h o d z e n i e d o
funkcji/potwierdzenie wyboru.
Na głównym ekranie przyciśnięcie przycisku powoduje wejście
do trybu sportowego. Po wejściu w tryb sportowy oraz wybraniu
aktywności rozpoczynamy ją/wstrzymujemy/wznawiamy tym
właśnie przyciskiem.
ŁADOWANIE
1. Opaskę ładuje się za pomocą sp ecjalnego kabla USB
zakończonego specjalnym uchwytem w który wkładamy opaskę.
2. Opaskę montujemy w uchwycie tak by jej styki przylegały do styków
uchwytu kabla ładującego. Następnie należy połączyć drugi koniec
kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Animacja
ładującej się baterii na wyświetlaczu opaski poinformuje nas o
prawidłowym połączeniu.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i styki urządzenia powinny przylegać do
styków kabla ładowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756