Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka INDESIT LR9 S2Q F W B 201.1cm Biała

Powrót
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
www.indesit.com/register
2
POLSKI ............................................3
PL
3
POLSKI
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI i MONTAŻU
DZKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTUN INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, należy zarejestrować
swoje urządzenie na stronie www. indesit. com/register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................... 4
OCHRONA ŚRODOWISKA .................................................................................6
DEKLARACJA ZGODNOŚCI ................................................................................6
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS PRODUKTU ..........................................................................................7
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DRZWICZKI ................................................................................................8
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI ................................................................................8
PÓŁKI ......................................................................................................8
WENTYLATOR .............................................................................................8
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST ..............................................................9
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI .....................................................................9
AKCESORIA ................................................................................................9
OBSŁUGA URZĄDZENIA .................................................................................10
PIERWSZE UŻYCIE .........................................................................................10
INSTALACJA ..............................................................................................10
CODZIENNA EKSPLOATACJA ...............................................................................11
CZUJNIK BRAKU PRĄDU ...................................................................................12
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI .................................................13
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA ...................................................17
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ..........................................................................18
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY ...................................19
ODGŁOSY PRACY .........................................................................................19
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ..............................................................20
ZAKŁAD SERWISOWY .....................................................................................22
Instrukcje montażu .......................................................................................23
4
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa.
Instrukcje należy przechowywać w
taki sposób, aby móc je użyć
w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa, z którymi
należy się zapoznać i których należy
ściśle przestrzegać.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwego
ytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień
elementów sterowania.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i dzieci
(w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać
się do urządzenia bez nadzoru osób
dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się tym
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować
urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
UWAGA: Urządzenie nie jest
przeznaczone doytkowania z
wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego lub
odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego, a
nie komercyjnego.
Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
W pobliżu urządzenia nie wolno
przechowywać żadnych substancji
wybuchowych ani łatwopalnych,
takich jak pojemniki z aerozolami.
Zabronione jest też przechowywanie
i używanie benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych w
sąsiedztwie urządzenia: w razie
przypadkowego włączenia
urządzenia mogłoby doć do
pożaru.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwach
domowych i miejscach, gdzie można
wykorzystać je w podobny sposób,
takich jak:
- kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz pokoje
hotelowe, motelowe i inne
środowiska mieszkalne;
- obiekty typu „bed and breakfast;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do
sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu
jest przeznaczona do urządz
domowych i nie jest odpowiednia do
ogólnego oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane
do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy
klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej. Urządzenie może nie
działać prawidłowo, jeśli przez
dłuższy czas będzie pozostawało w
pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
To urządzenie nie zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym
wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu.
W przypadku uszkodzonych
przewodów rurowych należy
zachować szczególną ostrożność
podczas opróżniania obwodu
chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić
przewodów obwodu chłodniczego
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów
wentylacyjnych znajdujących się
wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu
przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków
mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych, innych niż zalecane
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie
umieszczać urządzeń elektrycznych
w komorach urządzenia, jeżeli nie
zostały one wyraźnie dopuszczone
do tego celu przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/
lub dystrybutory wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej, powinny b
napełniane wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE: Automatyczne
kostkarki do lodu i/lub dystrybutory
wody powinny być podłączone do
sieci doprowadzającej wyłącznie
wodę pitną, o ciśnieniu od 0,17 do
0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
Płyn (nietoksyczny) znajducy się we
wkładach chłodzących (w niektórych
modelach) nie nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z
zamrażarki, gd może to
spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w których
filtr znajduje się wewnątrz pokrywy
wentylatora, musi on być zawsze na
swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze
zamrażarki, ponieważ mogą one
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PL
5
knąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w
wyposażeniu) produktami
spywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy
drzwiczki komór, w szczególności
zamrażarki, zamykają się prawidłowo.
Uszkodzoną uszczelkę naly jak
najszybciej wymienić.
Komora chłodziarki powinna być
ywana wyłącznie do
przechowywania świeżych
produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych
produktów oraz przygotowywania
kostek lodu.
Unikać przechowywania
nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie
z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone
w specjalne komory (komora na
świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.). Jeśli nie okrlono
inaczej w broszurze danego
produktu, można je usuć,
zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
porotwórczy w piance izolacyjnej
i jest gazem palnym.
INSTALACJA
Przenoszenie i instalacja urdzenia
powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W celu
odpakowania i instalacji urządzenia
należy zakładać rękawice ochronne.
Instalacja lub naprawa powinna
zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z
instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi miejscowymi
przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie naprawiać ani
nie wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi.
Dzieci nie mogą wykonywać
czynności montażowych. Dzieci
powinny pozostawać w bezpiecznej
odległości od urządzenia podczas
instalacji. Części opakowania (torebki
plastikowe, kawałki styropianu itd.)
należy przechowywać z dala od
dzieci w trakcie i po zakończeniu
instalacji.
Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na
podłożu o odpowiedniej
wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy,
rozmiarów i przeznaczenia.
Po rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone podczas transportu. W
przypadku problemów należy
skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z
instalacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Podczas instalacji upewnić s, czy
urządzenie nie spowoduje
uszkodzenia przewodu zasilającego.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić trochę
miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość między tyl
ścianką urządzenia a ścianą za
urządzeniem powinna wynosić co
najmniej 50 mm, aby uniknąć
kontaktu z gorącą powierzchnią.
Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia
energii przez produkt.
Urządzenie można włączyć dopiero
po zakończeniu procedury instalacji.
Przed włączeniem urządzenia należy
odczekać co najmniej dwie godziny,
aby obwód chłodzenia był w pełni
efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi w
pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy zamontować
wyłącznik wielobiegunowy o
minimalnym odstępie styków
wynoszącym 3 mm.
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
przewodu zasilającego, należy go
wymienić na identyczny. Wymia
przewodu zasilającego może
wykonać tylko wykwalifikowany
personel, zgodnie z instrukcjami
producenta i obowiązucymi
przepisami lokalnymi. Należy zwrócić
się do autoryzowanego serwisu.
W przypadku urządzeń
wyposażonych we wtyczkę, która nie
pasuje do danego gniazdka,
skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu.
Przewód zasilacy powinien mieć
wystarczacą długość, aby
umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie cgnąć za przewód zasilania.
Nie stosować przedłużaczy ani
rozdzielaczy.
Nie należy uruchamiać urządzenia,
jeśli nie działa prawidłowo, zostało
uszkodzone, spadło albo jeśli
przewód zasilający lub wtyczka są
uszkodzone. Przewód zasilający
należy trzymać z dala od nagrzanych
powierzchni.
Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do
podzespołów elektrycznych
urządzenia.
Należy unikać dotykania urządzenia
wilgotnymi częściami ciała i nie
obsługiwać go stojąc boso.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nigdy nie stosować urządzeń
czyszczących parą.
Do czyszczenia i konserwacji
urządzenia zakładać rękawice
ochronne.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z
konserwacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Do czyszczenia części z tworzyw
sztucznych, drzwiczek wewnętrznych
oraz wkładek lub uszczelek nie
używać ostrych lub szorstkich
środków czyszczących, takich jak
spryskiwacze do szyb, środki
czyszczące do szorowania, płyny
łatwopalne, woski czyszczące,
skoncentrowane detergenty,
wybielacze lub środki czyszczące
zawierające substancje
ropopochodne. Nie używać
papierowych ręczników, gąbek lub
innych ostrych narzędzi do
czyszczenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756