Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odśnieżarka NAC ST 2100

Powrót
NAC
NAC
16 1
2012 wydanie I
Instrukcja Obs³ugi
Odœnie¿arka spalinowa pchana
Centrala
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 58 00, fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl info@nac.com.pl
Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. +48 46 832 26 31,+ 48 513 435 881
fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl
Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.
UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone jest do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia
do celów profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.
Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi,
zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu
+48 46 832 26 31
+48 513 435 881
lub emailem
serwis@nac.com.pl
pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.
SPRZÊT OGRODNICZY
NEW AMERICAN CONCEPT
NAC
NAC
Instrukcja oryginalna
Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24
poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie
tych materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi
naruszenie praw autorskich.
Model ST 2100
Typ silnika Czterosuwowy, górnozaworowy
Max. moc silnika 5,5 KM/4.1kW
Paliwo Benzyna bezo³owiowa Pb 95
Prêdkoœæ obrotowa 3000 obr/min
Maksymalna prêdkæ obrotowa œlimaka 1350/min
SzerokoϾ robocza 53 cm
Poj.miski olejowej 0,6 L
Zbiornik paliwa 3,6 L
Maksymalna odleg³oœæ wyrzutu œniegu 8 m
Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 98 dB [A]
Waga 43 kg
Rok 2012
Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2012/58
Producent:
nazwa: NAC Sp. z o.o.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna:
nazwa: Odœnie¿arka spalinowa
model: ST2100
rok produkcji: 2012 numer seryjny: 000001 - 020000
zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 98 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 98 dB(A),
spe³nia zasadnicze wymagania:
· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.),
· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.),
· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik V oraz 2005/88/EC
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.),
spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych:
o EN ISO 8437:1989+A1:1997 Snowthrowers - Safety requirements and test procedures,
o EN 55012:2007 Pojazdy samochodowe, ³odzie i urz¹dzenia napêdzane silnikami spalania
wewnêtrznego - Charakterystyki zaburzeñ radioelektrycznych - Dopuszczalne poziomy
i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wy³¹czeniem
zainstalowanych w tych pojazdach/³odziach/urz¹dzeniach lub w pojazdach/ ³odziach/
urz¹dzeniach znajduj¹cych siê w pobli¿u,
o EN 61000-6-1:2007 KompatybilnoϾ elektromagnetyczna (EMC) -
Czêœæ 6-1: Normy ogólne - Odpornoœæ w œrodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko
uprzemys³owionych,
o EN 61000-6-3:2001+A11:2004 KompatybilnoϾ elektromagnetyczna (EMC) -
Czêœæ 6-3: Normy ogólne - Wymagania dotycz¹ce emisyjnoœci w œrodowisku mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemys³owionym,
oraz spe³nia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EC.
Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu.
Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o.,
a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos.
Gdynia 20 lipca 2012 Piotr Gajos
miejsce, data podpis imiê, nazwiska, funkcja
Powy¿sze piktogramy mog¹ byæ umieszczone na maszynie. Znajomoœæ ich znaczenia pozwoli unikn¹æ
b³êdów w sterowaniu maszyn¹, a tak¿e unikn¹æ zagro¿eñ. one jak równie¿ ta instrukcja obs³ugi -
integraln¹ czêœci¹ maszyny. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnoœci mo¿na dokupiæ
je u importera i ponownie umieœciæ na maszynie.
215
U¿ytkownik jest odpowiedzialny za przegl¹dy zawarte w tabeli.
Uwaga! W silnikach górno zaworowych, po ka¿dym sezonie nale¿y sprawdziæ luzy zaworowe, które
powinny wynosiæ: zawór wydechowy - 0,15 mm; zawór ss¹cy 0,1 mm. Je¿eli wartoœci zmierzone
odbiegaj¹ od podanych powy¿ej, nale¿y przeprowadziæ regulacjê. Regulacjê nale¿y zleciæ
przeszkolonemu pracownikowi punktu serwisowego.
Typowe problemy i ich rozwi¹zywanie
Przed
ka¿dym
u¿yciem
Pierwsze 2
godziny
Co 5
godzin
Co 25
godzin
Przed
ka¿dym
sezonem
Przed
odstawieniem
do
przechowania
Kontrola poziomu oleju w silniku V V V
Wymiana oleju w silniku V V V
Kontrola i dokrêcenie wszystkich
œrub i nakrêtek V V
Kontrola œwiecy zap³onowej V V
Kontrola paliwa V
Spuszczenie paliwa V
Kontrola i regulacja linki V V V
Sprawdzenie paska napêdu
wirnika V V V
Przygotowanie silnika . . . . . . . . . . str. 9
Spis treœci Rozruch silnika . . . . . . . . . . . . . str. 9
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . str.1 Sterowanie <