Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny SMEG SMF01BLEU 800W

Powrót
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup miksera z linii Lata 50.
Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym
walory estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne
przedmioty wyposażenia wnętrz.
Urządzenie firmy Smeg, nie tylko idealnie dopasowuje się do innych produktów z
kolekcji, ale stanowi wyszukany dodatek w każdej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg50style.com
lub www.smeg.com.
Model SMF01
Mikser
Spis treści
243
PL
1 Ostrzeżenia 244
1.1 Wstęp 244
1.2 Instrukcja obsługi 244
1.3 Przeznaczenie 244
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 245
1.5 Odpowiedzialność producenta 247
1.6 Tabliczka znamionowa 247
1.7 Utylizacja 247
2 Opis 248
2.1 Opis urządzenia 248
2.2 Opis części 249
2.3 Akcesoria w komplecie 250
3 Użytkowanie 251
3.1 Przed pierwszym użyciem 251
3.2 Sposób użytkowania miksera 251
3.3 Sposób użycia pokrywki przeciwrozpryskowej 256
3.4 Funkcje 257
3.5 Wskazówki dotyczące ustawiania prędkości 258
4 Czyszczenie i konserwacja 261
4.1 Ostrzeżenia 261
4.2 Czyszczenie powierzchni 261
4.3 Czyszczenie codzienne 261
4.4 Plamy lub pozostałości pożywienia 261
4.5 Co należy zrobić jeśli... 262
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe
będzie zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smegfoodservice.com.
Ostrzeżenia
244
1 Ostrzeżenia
1.1 Wstęp
Ważne informacje dla użytkownika
1.2 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości i w zasięgu ręki
użytkownika przez cały okres użytkowania
urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
• Nie wolno wykorzystywać urządzenia
do innych celów niż zostało
przeznaczone.
• Należy korzystać z urządzenia
wyłącznie w pomieszczeniach
zamkniętych oraz chronić je przed
czynnikami atmosferycznymi.
• Urządzenie może być stosowane do
mieszania, ubijania, wyrabiania ciasta i
miksowania składników stałych oraz
ciekłych. W połączeniu z opcjonalnymi
akcesoriami może służyć do
rozdrabniania i krojenia makaronu w
różne kształty.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
• Urządzenie nie może być używane
przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadających
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy w użytkowaniu urządzeń
elektrycznych, chyba że będzie się to
odbywać po odpowiednim
poinstruowaniu i pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące gotowania
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Sugestia
Ostrzeżenia
245
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkowania urządzenia należy stosować
się do wszystkich ostrzeżeń w instrukcji
obsługi.
• Przed użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
• Po zakończeniu pracy należy wyłączyć
urządzenie.
• Podczas eksploatacji urządzenia nie
należy pozostawiać go bez nadzoru.
• Należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania przed czyszczeniem i po
każdym użyciu.
• Nie wolno zanurzać urządzenia,
przewodu zasilającego ani wtyczki w
wodzie lub innej cieczy.
• Nie należy używać urządzenia, jeśli
kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało
upuszczone na ziemię lub uszkodzone
w inny sposób.
• Kabel jest celowo krótki, aby uniknąć
wypadków. Nie należy używać
przedłużacza.
• Nie należy dopuścić, aby przewód
zasilający miał kontakt z ostrymi
krawędziami.
• Aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu,
nigdy nie należy ciągnąć za kabel.
• Nie należy umieszczać urządzenia na
lub w pobliżu kuchni gazowej lub
elektrycznej, wewnątrz pieca lub w
pobliżu źródeł ciepła.
• Nigdy nie należy próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
• W przypadku awarii, naprawa
urządzenia może być wykonana
wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
• Nie należy modyfikować urządzenia.
• Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą: wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
nakryć płomień pokrywką lub kocem
gaśniczym.
• Należy przechowywać urządzenie w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ostrzeżenia
246
Informacje na temat niniejszego
urządzenia
• Należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania po każdym użyciu i przed
czyszczeniem.
• Nie wolno wkładać, wyjmować i
wymieniać narzędzi urządzenia z
wyłączoną blokadą bezpieczeństwa
(głowica silnika obniżona).
• Podczas pracy urządzenia należy
unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
Należy trzymać ręce, włosy, ubranie,
łyżki, szpatułki oraz inne przedmioty z
dala od narzędzi i akcesoriów
urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała
lub uszkodzenia sprzętu.
• Nie wolno usuwać narzędzi podczas
pracy urządzenia.
• Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia z wykorzystaniem narzędzi
należy upewnić się, że miska jest
prawidłowo osadzona i zamocowana
na podstawie.
• Nie wolno odblokowywać lub
wyjmować miski podczas pracy
urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnej
pojemności miski.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
należy poczekać aż urządzenie
ostygnie.
• Nie należy używać narzędzi i
akcesoriów innych niż te przewidziane i
dostarczone przez producenta.
Korzystanie z nieoryginalnych części,
oprzyrządowania i akcesoriów może
spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie sprzętu.
• Nie wolno umieszczać żadnych
przedmiotów na urządzeniu.
• Nie należy używać silnych
detergentów, ani ostrych przedmiotów
do czyszczenia lub usuwania
pozostałości z miski, narzędzi lub
akcesoriów.
• Należy pilnować, by dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756