Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka TEKA TKI4 325 DD 40693171

Powrót
TKI4 325 DD
PL – Instrukcja obsługi
WPROWADZENIE
Przed uruchomieniem urządzenia zalecamy uważne zapoznanie się z treścinstrukcji
obsługi!
Szanowni Państwo!
Mamy nadzieję, że nasze urządzenie, wyprodukowane w nowoczesnym zakładzie i spraw-
dzone według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, spełni wszystkie Pań-
stwa wymagania.
Dlatego przed pierwszym uruchomieniem chłodziarko-zamrażarki zalecamy uważne prze-
czytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość w łatwo dostępnym miejscu.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki jak sprawnie i bezpiecznie używać urządzenia.
Przed zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia zalecamy uważne zapoznanie się z
treścią niniejszej instrukcji.
• Uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby korzystać z niej podczas
eksploatacji urządzenia. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia zaleca się
dołączyć do niego instrukcję obsługi.
Należy także przeczytać inne dokumenty / instrukcje dołączone wraz z urządzeniem.
Instrukcja obsługi może również odnosić się do innych modeli.
Różnice między modelami zostaną wskazane w instrukcji.
W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu wraz z kargwarancyjną.
Symbole użyte w instrukcji:
Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania
Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia
Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie
ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Niniejszy
symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utyli-
zacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczą-
cymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, zło-
mowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokal-
nym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwieutylizacji odpadów lub
w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzy-
datności, odcinając kabel elektryczny. Dodatkowo, zaleca się zdemontować za-
wiasy drzwiowe. Jeśli w drzwiach znajdują się zamki, należy je uszkodzić.
1 |
PL
2 |
PL
3 |
PL
SPIS TREŚCI 1. Opis urządzenia
1. Opis urządzenia . . . . . . . . . . . 3
2. Instrukcje bezpieczeństwa . . . . . 4
Zamierzone użytkowanie. . . . . . . 4
Ogólne zasady bezpieczeństwa . . . 4
Modele z dystrybutorem zimnej wody. 6
Bezpieczeństwo dzieci. . . . . . . . 6
Ostrzeżenie o czynniku chłodzącym . 6
Praktyczne wskazówki . . . . . . . 6
3. Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przenoszenie / Przewożenie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . 7
Przed pierwszym uruchomieniem . . 7
Podłączenie elektryczne . . . . . . . 7
Usuwanie opakowania . . . . . . . . 7
Wycofanie z eksploatacji starego
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . 8
Ustawienie i montaż . . . . . . . . . 8
Wymiana oświetlenia. . . . . . . . . 8
Zmiana kierunku otwierania drzwi . . 9
4. Przed pierwszym uruchomieniem. .10
5. Obsługa urządzenia . . . . . . . . .11
Panel sterowania . . . . . . . . . . .11
Przechowywanie żywności. . . . . .12
Komora chłodziarki. . . . . . . . . .12
Komora zamrażarki . . . . . . . . .12
Rozmrażanie . . . . . . . . . . . . .13
Komora 0ºC . . . . . . . . . . . . .13
6. Czyszczenie i pielęgnacja . . . . . .14
Pielęgnacja powierzchni
plastikowych . . . . . . . . . . . . .14
7. Rozwiązywanie problemów . . . . .15
1. Panel sterowania
2. Oświetlenie komory chłodziarki
3. Przestawne szklane półki
4. Stelaż na butelki
5. Komora 0ºC
6. Kanał zbierania wody z rozmrażania
– rurka ściekowa
7. Pokrywa pojemnika na warzywa
8. Pojemnik na warzywa
9. Pojemniki zamrażania
10. Przestawne półki
11. Pojemnik na jajka
12. Półka na butelki
13. Wentylator komory zamrażarki
14. Komora chłodziarki
15. Komora zamrażarki
2
5
3
4
3
10
6
1
14
15
11
8
9
7
10
10
12
13
9
9
Wyposażenie Państwa urządzenia może różnić się od przedstawionego w niniejszej
instrukcji obsługi.
4 |
PL
5 |
PL
2. Instrukcje bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać następujące instrukcje
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środ-
ków ostrożności grozi obrażeniami użytkow-
nika urządzenia lub uszkodzeniem mienia.
W takim przypadku tracą ważność wszelkie
gwarancje i zapewnienia o niezawodności.
Zamierzone użytkowanie
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do
użytkowania wyłącznie w gospodarstwie
domowym.
Urządzenie używać wyłącznie z jego prze-
znaczeniem, tj. do przechowywania oraz za-
mrażania artykułów spożywczych.
Producent nie zaleca używania urządzenia
w nieogrzewanym, chłodnym pomieszcze-
niu, np. w garażu, oranżerii, przybudówce,
szopie, pod gołym niebem itp.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie należy złomować zgodnie z lo-
kalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
odpadów. Dodatkowe informacje na temat
utylizacji, złomowania i recyklingu opisy-
wanego urządzenia można uzyskać w lo-
kalnym urzędzie miasta, w miejskim przed-
siębiorstwie utylizacji odpadów lub w skle-
pie, w którym produkt został zakupiony.
Skontaktować się z autoryzowanym ser-
wisem w przypadku pytań i pomocy tech-
nicznej dotyczącej urządzenia. Bez po-
wiadomienia autoryzowanego serwisu nie
wolno samemu ani innym osobom napra-
wiać chłodziarko-zamrażarki.
Nie wolno spożywać lodów ani kostek lodu
bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki.
(Ryzyko odmrożenia).
W komorze zamrażarki nie wolno przecho-
wywać płynów w szczelnie zamkniętych
butelkach / pojemnikach, gdyż może dojść
do ich rozsadzenia.
Nie wyjmować zamronej żywności gołymi
/ mokrymi rękami.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
rozmrażania zawsze należy odłączyć urzą-
dzenie od sieci zasilającej – wyjąć wtyczkę
z gniazdka lub wyłączyć odpowiedni bez-
piecznik. Podczas wyjmowania wtyczki nie
wolno ciągnąć za przewód.
Do czyszczenia lub rozmrażania urządze-
nia nie używać myjek parowych ani ci-
śnieniowych. Ryzyko zetknięcia się pary /
wody z elementami elektrycznymi. Niebez-
pieczeństwo zwarcia lub porażenia prądem.
Nie wolno siadać, opierać się ani stawać
na urządzeniu lub na jego wysuwanych
częściach. Może to spowodować prze-
wrócenie się chłodziarko-zamrażarki lub
zniszczenie jej poszczególnych elementów.
Nie wolno wieszać się na urządzeniu.
Nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wewnątrz komór chłodziarko-zamrażarki.
Nie wolno uszkadzać obwodu chłodzące-
go, w którym krąży czynnik chłodzący, na-
rzędziami do wiercenia lub cięcia. Ryzyko
wybuchu czynnika chłodzącego na sku-
tek przedziurawienia przewodów parowni-
ka, przedłużeń rur lub powłok powierzchni
może spowodować podrażnienia skóry lub
obrażenia oczu.
Nie wolno zakrywać ani blokować otwo-
rów wentylacyjnych w obudowie urządze-
nia ani w zabudowie kuchennej.
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą
dokonać wyłącznie wykwalifikowani spe-
cjaliści. Naprawy wykonane przez osoby
niekompetentne mogą stwarzać zagroże-
nie dla użytkownika.
W przypadku nieprawidłowego działania
chłodziarko-zamrażarki, przed przystąpie-
niem do czyszczenia lub naprawy zawsze
należy odłączyć urządzenie od sieci zasila-
jącej – wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłą-
czyć odpowiedni bezpiecznik.
Podczas wyjmowania wtyczki nie wolno
ciągnąć za przewód.
Napoje wysokoprocentowe należy prze-
chowywać w pozycji pionowej, w szczel-
nie zamkniętych pojemnikach.
W komorze chłodziarki nie wolno przecho-
wywać substancji wybuchowych ani środ-
ków zawierających gazy pędne (np. aero-
zole). Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie należy stosować mechanicznych przy-
rządów lub środków do przyspieszenia
procesu rozmrażania innych niż polecane
przez producenta.
Produkt nie jest przeznaczony do obsługi
przez osoby (w tym dzieci), których zdol-
ności fizyczne, zmysłowe, lub umysłowe
ograniczone bądź osoby nie posiada-
jące doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem
sytuacji przebywania pod nadzorem oraz
otrzymania stosownych instrukcji przez oso-
odpowiadacą za ich bezpieczeństwo.
Nie należy uruchamiać uszkodzonego
urządzenia. W razie wątpliwości prosimy
skontaktować się ze sprzedawcą lub auto-
ryzowanym serwisem.
Urządzenie należy uziemić zgodnie z obo-
wiązującymi normami.
Chronić urządzenie przed oddziaływaniem
deszczu, śniegu, promieni słonecznych,
wiatru itp.
W przypadku uszkodzenia kabla sieciowe-
go należy skontaktować się z autoryzowa-
nym serwisem, by uniknąć zagrożenia.
Podczas montażu urządzenia nie wol-
no podłączać go do gniazdka zasilające-
go. Niebezpieczeństwo śmierci lub poważ-
nych obrażeń.
Urządzenie używać wyłącznie z jego prze-
znaczeniem, tj. do przechowywania oraz
zamrażania artykułów spożywczych.
Tabliczka znamionowa znajduje się we-
wnątrz urządzenia, z lewej strony.
Nie podłączać chłodziarko-zamrażarki do
systemów oszczędzania energii ryzyko
uszkodzenia urządzenia.
Jeśli w urządzeniu zainstalowano niebie-
skie światło, nie wolno patrzeć na nie przez
przyrządy optyczne.
W przypadku chłodziarko-zamrażarek ste-
rowanych ręcznie po przerwie w dosta-
wie zasilania należy odczekać min. 5 minut
przed ponownym uruchomieniem urzą-
dzenia.
W przypadku sprzedaży lub przekazania
urządzenia zaleca się dołączyć do niego
instrukcję obsługi.
Nie dopuścić do uszkodzenia kabla zasi-
lającego. Nie zginać kabla ryzyko poża-
ru. Nie przygniatać kabla ciężkimi przed-
miotami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami pod-
czas podłączania / odłączania jej do / od
gniazdka zasilającego.
Nie podłączać wtyczki urządzenia do oblu-
zowanego gniazdka zasilającego.
Nie rozlewać / rozpryskiwać wody na we-
wnętrznych ani zewnętrznych powierzch-
niach chłodziarko-zamrażarki.
W pobliżu urządzenia nie umieszczać ani
nie rozpylać substancji palnych, by unik-
nąć ryzyka pożaru.
Nie wolno ustawiać pojemników z płynem
na urządzeniu. Ryzyko porażenia prądem
lub pożaru.
Nie należy umieszczać zbyt wielu produk-
tów żywnościowych w chłodziarko-zamra-
żarce. W przypadku przeładowania żyw-
ność może wypaść ze środka, zranić użyt-
kownika a nawet uszkodzić urządzenie.
Nie wolno umieszczać przedmiotów na
urządzeniu, ponieważ mogą spaść pod-
czas otwierania i zamykania drzwi.
W chłodziarko-zamrażarkach przeznaczo-
nych do użytku w gospodarstwie domo-
wym nie wolno przechowywać substancji
wymagających utrzymywania precyzyjnej
temperatury, tj. szczepionek, lekarstw ani
produktów biologicznych.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy okres czasu, należy odłą-
czyć je od zasilania, opróżnić je z żywno-
ści, następnie dokładnie umyć i pozosta-
wić otwarte drzwi, by zapobiec powstawa-
niu brzydkich zapachów.
Bolce wtyczki należy regularnie czyścić za
pomocą suchej szmatki – ryzyko pożaru.
Chłodziarko-zamrażarkę ustawić na rów-
nej i stabilnej powierzchni. Wypoziomo-
wać urządzenie za pomocą regulowanych
nóżek. Dzięki właściwemu wypoziomowa-
niu, unika się nadmiernych wibracji i hała-
su oraz przesuwania się urządzenia.
6 |
PL
7 |
PL
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne szkody powstałe w wyni-
ku nieprzestrzegania zaleceń zawartych
w instrukcji, nieprzestrzegania środków
bezpieczeństwa, niewłaściwego użytko-
wania oraz stosowania nieoryginalnych
części zamiennych.
Przenoszenie / Przewożenie urządzenia
1. Opróżnić chłodziarko-zamrażarkę z pro-
duktów żywnościowych. Wyczyścić wnę-
trze urządzenia.
2. Półki, akcesoria, pojemniki, itp. należy
bezpiecznie unieruchomić za pomocą ta-
śmy klejącej.
3. Opakowanie zabezpieczyć mocną taśmą
klejącą oraz sznurami, przestrzegać za-
sad bezpieczeństwa znajdujących się na
opakowaniu.
Prosimy pamiętać…
Odpowiednia utylizacja surowców wtórnych
pozwala chronić środowisko naturalne.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji
można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta
lub w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji.
Przed pierwszym uruchomieniem
Przed pierwszym uruchomieniem chłodziar-
ko-zamrażarki należy:
1. Sprawdzić, czy wnętrze urządzenia jest
suche oraz czy zapewniono odpowiedni
przepływ powietrza wokół urządzenia.
2. Wyczyścić wnętrze urządzenia zgod-
nie z instrukcjami zawartymi w rozdziale
„Czyszczenie i pielęgnacja”.
3. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej.
Jeśli drzwi chłodziarki zostaną otwarte,
włączy się oświetlenie wewnętrzne.
4. Kompresor rozpocznie pracę. Odgłosy
bulgotania, syczenia, wrzenia wywo-
łane przepływem czynnika chłodzącego
w obwodzie to normalne zjawisko. Sły-
chać je także przez pewien czas po wyłą-
czeniu się kompresora.
5. Przednie krawędzie / powierzchnie urzą-
dzenia nagrzewają się to normalne zja-
wisko. Zostały specjalnie zaprojektowa-
ne, aby nagrzewać się, co pozwala unik-
nąć kondensacji.
Podłączenie elektryczne
Chłodziarko-zamrażarkę podłączyć do
gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego
odpowiednim bezpiecznikiem.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z obo-
wiązującymi normami.
Wtyczka przewodu zasilającego musi być
łatwo dostępna. Do podłączenia nie wolno
stosować przedłużaczy ani listew zasilają-
cych (rozgałęziaczy).
Domowa instalacja elektryczna powinna
być uziemiona zgodnie z obowiązującymi
normami.
Upewnić się, czy napięcie i częstotliwość
prądu w sieci odpowiadają wartościom
podanym na tabliczce znamionowej.
Do podłączenia nie wolno stosować
przedłużaczy ani listew zasilających
(rozgałęziaczy).
Uszkodzony przewód zasilający może
wymienić tylko elektryk z uprawnieniami.
Nie korzystać z urządzenia, jeśli nie do-
konano naprawy. Ryzyko porażenia prą-
dem!
Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe (woreczki poliety-
lenowe, kawałki styropianu itp.) należy w
trakcie rozpakowywania trzymać z dala od
dzieci. Po rozpakowaniu urządzenia prosi-
my usunąć elementy opakowania w sposób
nie zagrażający środowisku. Wszystkie ma-
teriały
zastosowane do opakowania nieszkodli-
we dla środowiska naturalnego, w 100% na-
dają się do odzysku i oznakowano je odpo-
wiednim symbolem.
Nie przenosić urządzenia trzymając za
uchwyty na drzwiach, gdyż można je
urwać.
W przypadku montażu chłodziarko-zam-
rażarki obok innego urządzenia chłodni-
czego należy zachować minimalny odstęp
8 cm, w przeciwnym razie sąsiadujące
ściany będą wilgotnieć.
Modele z dystrybutorem zimnej wody
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej
powinno wynosić 1 – 8 barów.
Używać wyłącznie wody pitnej.
Bezpieczeństwo dzieci
Jeśli urządzenie wyposażono w zamek,
klucz należy przechowywać poza zasię-
giem dzieci.
Pilnować dzieci nie pozwolić, aby nie
manipulowały przy urządzeniu ani ustawie-
niach temperatury.
Ostrzeżenie o czynniku chłodzącym
Jeśli w urządzeniu wykorzystano czyn-
nik chłodzący R600a:
Wyjątkowo łatwopalny. Sprawdzić, czy
układ chłodzący nie został uszkodzony pod-
czas transportu lub czy nie wystąpiły usterki
podczas eksploatacji urządzenia.
W przypadku uszkodzenia układu chłodzą-
cego:
Nie używać otwartego ognia, źródeł iskier
czy substancji łatwopalnych w pobliżu
urządzenia.
Natychmiast wywietrzyć pomieszczenie, w
którym stoi urządzenie.
Uważać, by wydobywający się / wytrysku-
jący czynnik chłodzący nie dostał się do
oczu – ryzyko poważnych obrażeń.
Zignorować ostrzeżenie, jeśli w urzą-
dzeniu wykorzystano czynnik chłodzą-
cy R134a
Rodzaj zastosowanego gazu podano na
tabliczce znamionowej, która znajduje się
wewnątrz urządzenia, z lewej strony.
Nie wolno palić zużytego urządzenia.
Praktyczne wskazówki
Drzwi chłodziarko-zamrażarki otwierać
na krótki okres czasu, by nie dopuścić do
zwiększenia zużycia energii.
Nie wkładać gorących napojów ani pro-
duktów żywnościowych do chłodziarko-
zamrażarki.
Nie wkładać zbyt wielu produktów do urzą-
dzenia, by umożliwić swobodną cyrkulację
powietrza.
Upewnić się, że urządzenie ustawiono w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
z dala od źródeł ciepła (płyty kuchenne /
kuchenki, grzejnik, piekarnik, zmywarka,
itp.), ani nie jest wystawione na działanie
promieni słonecznych. Zachować 30-cen-
tymetrowy odstęp od źródeł ciepła oraz
przynajmniej 5-ciocentymetrowy od pie-
karników elektrycznych.
Żywność przechowywać w szczelnych
opakowaniach / pojemnikach.
Dotyczy modeli z komorą zamrażarki: wy-
jąć półkę lub pojemnik z zamrażarki, aby
przechowywać maksymalną ilość żywno-
ści. Zużycie energii urządzenia wyliczono,
przy pełnym załadunku komory zamrażar-
ki, bez zamontowanej półki albo pojemni-
ka. Można bezpiecznie używać półki albo
pojemnika bez względu na kształt i rozmiar
zamrażanego produktu.
Produkty żywnościowe najlepiej rozmra-
żać w komorze chłodziarki pozwoli to za-
oszczędzić energię oraz zachować jakość
rozmrażanego produktu.
3. Montaż

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756