Znaleziono w kategoriach:
Kuchnia AMICA 6123IE3.380HTSDPHB(XX)

Instrukcja obsługi Kuchnia AMICA 6123IE3.380HTSDPHB(XX)

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
IO-CFS-2090 / 8512593
(06.2021 V1)
WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA ELEKTRYCZNA Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ
6122IE3.380eEHTsDpHbXx
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ
DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prost-
sze niż kiedykolwiek. Urządzenie to
połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i do-
skonałej efektywności. Po przeczytaniu in-
strukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na
stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym użytko-
waniem. Instrukcję należy zachować i prze-
chowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji ob-
sługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wy-
padków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 6
ROZPAKOWANIE 8
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 8
TWOJE URZĄDZENIE 9
AKCESORIA 11
OBSŁUGA PIEKARNIKA 13
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 13
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 13
SCHOWANE POKRĘTŁA 13
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA 14
STEROWANIE PROGRAMATOREM 14
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU 14
MINUTNIK 14
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA 15
PRACA AUTOMATYCZNA 15
KASOWANIE USTAWIEŃ 16
ZMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 16
ZMIANA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA 16
TRYB NOCNY 16
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 17
FUNKCJE PIEKARNIKA 17
LAMPKI KONTROLNE 18
OBSŁUGA PŁYTY 20
ZASADY DZIAŁANIA POLA INDUKCYJNEGO 20
DETEKTOR OBECNOŚCI GARNKA W POLU INDUKCYJNYM 21
DOBÓR NACZYŃ DO GOTOWANIA W POLU INDUKCYJNYM 22
PANEL STEROWANIA 24
WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEJNEJ 24
WŁĄCZENIE POLA GRZEJNEGO I NASTAWIENIE JEGO MOCY 24
WYŁĄCZENIE PÓL GRZEJNYCH 25
WYŁĄCZENIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ 25
FUNKCJA BOOSTER „B” 25
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO „H” 26
OGRANICZENIE CZASU PRACY 27
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOGRZEWANIA 27
FUNKCJA ZEGARA 28
ZEGAR JAKO MINUTNIK 29
FUNKCJA PODGRZEWANIA 30
FUNKCJA STOP’N GO „II” 31
FUNKCJA BRIDGE 31
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 33
PŁYTA GRZEJNA INDUKCYJNA 33
PIEKARNIK - OGÓLNE PORADY 34
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 34
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 34
CZYSZCZENIE 34
CZYSZCZENIE PAROWE 35
PROWADNICE DRUCIANE 35
PROWADNICE TELESKOPOWE 35
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 36
DEMONTAŻ DRZWI 36
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 37
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 38
DANE TECHNICZNE 40
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 41
GWARANCJA 41
SERWIS 41
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 41
INSTALACJA 42
USTAWIENIE KUCHNI 42
MONTAŻ BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZEZ PRZEWRÓCENIEM KUCHNI. 43
PRZYŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 43
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA 43
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ 44
PORADY PRAKTYCZNE 45
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 45
FUNKCJA GRZANIA ECO 49
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI GRZANIA ECO 49
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 50
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzy-
mać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widel-
ce, łyżki i pokrywki oraz folii aluminiowej nie zale-
ca się kłaść na powierzchni płyty kuchennej, gdyż
mogą się one stać gorące.
- 5 -
Po użyciu wyłącz element grzejny płyty wyłączni-
kiem i nie polegaj na wskazaniach detektora na-
czyń.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz-
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki na le ży upew-
nić się, czy sprzęt jest wy łą czo ny.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu
do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostaw się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodo-
wać wypadki.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do ce-
lów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
Osoby z wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi funkcje życio-
we (np. rozrusznik serca, pompka insulinowa lub aparat słuchowy) mu-
szą upewnić się, że praca tych urządzeń nie zostanie zakłócona poprzez
płytę indukcyjną (obszar częstotliwości działania płyty indukcyjnej wy-
nosi 20-50 kHz).
Należy zwrócić szczególną uwa na dzieci prze by wa ce w oto cze niu
kuchni. Bezpośredni kon takt z pracującą kuchnią grozi opa rze niem!
Należy, zwrócić uwagę, aże by drob ny sprzęt go spo dar stwa do mo we go
wraz z przewodami nie dotykał bez po śred nio do roz grza ne go pie kar ni-
ka lub pły ty grzejnej, gdyż izolacja tego sprzę tu nie jest odporna na