Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik AMICA ED87389BA+ Q-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny matowy A+

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA ED87389BA+ Q-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny matowy A+

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
IO-CBI-1228 / 8505407
(08.2019 V3)
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12203.3eTvpiKDLbJVAdSm
UWAGA: PIEKARNIK NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ Z PRZEWODEM Z ŻYŁĄ OCHRONNĄ
UZIEMIAJĄCĄ. SZCZEGÓŁY PODŁĄCZENIA DO ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO W ROZDZIALE "INSTALACJA".
PIEKARNIK NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO
PRZECZYTANIU INSTRUKCJI.
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachow
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 7
ROZPAKOWANIE 8
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 8
TWOJE URZĄDZENIE 9
AKCESORIA 10
OBSŁUGA PIEKARNIKA 12
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 12
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 12
PANEL STEROWANIA 12
PODŚWIETLANY UCHWYT DRZWI PIEKARNIKA 12
FUNKCJA WIFI 13
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 14
PIERWSZE WŁĄCZENIE PIEKARNIKA I WYBÓR JĘZYKA OBSŁUGI PROGRAMATORA 14
USTAWIENIE CZASU BIEŻĄCEGO 14
MENU 15
USTAWIENIA 15
JĘZYK 15
CZAS 16
TYP ZEGARA 16
FORMAT GODZINY 16
MINUTNIK 16
OŚWIETLENIE 17
DŹWIĘK 17
JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA 17
SERWIS 17
USTAWIENIA FABRYCZNE 17
FUNKCJE GRZANIA 18
TERMOOBIEG 19
WYKORZYSTANIE SONDY MIĘSA 19
USTAWIANIE CZASU PRACY (DLA FUNKCJI GRZANIA) 20
USTAWIANIE CZASU PRACY I KOŃCA CZASU PRACY (DLA FUNKCJI GRZANIA) 21
PROGRAMY GOTOWE 21
PROGRAMY PAROWE 23
ODKAMIENIANIE UKŁADU PAROWEGO 24
SPECJALNE FUNKCJE PROGRAMATORA 25
OPENUP! 27
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 28
OGÓLNE PORADY 28
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 28
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 28
CZYSZCZENIE 28
PROWADNICE DRUCIANE 29
PROWADNICE TELESKOPOWE 29
WKŁADY KATALITYCZNE 29
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 31
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 32
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 33
DANE TECHNICZNE 34
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 35
GWARANCJA 35
SERWIS 35
- 4 -
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 35
INSTALACJA 36
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE 36
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA 37
PORADY PRAKTYCZNE 38
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 38
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 42
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 42
PARAMETRY DLA PROGRAMOW PAROWYCH 43
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 44
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.