Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAN242MSPL 8kg 1200 obr A+++

Powrót
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Pralka
WAN...
2
Nowa pralka
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Bosch.
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Bosch.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.bosch-
home.com lub skontaktować się z
serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
Zasady prezentacji
: Ostrożnie!
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwaga!
To hasło ostrzegawcze wskazuje na
sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
/ -
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
3
Spis treści
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
8 Przeznaczenie urządzenia. . . . . .4
( Instrukcje bezpieczeństwa . . . . .5
Dzieci/inne osoby/zwierzęta . . . . . . . . 5
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Czyszczenie/konserwacja. . . . . . . . . 11
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . .12
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . 12
Porady praktyczne
energooszczędnego użytkowania
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 Ustawienie i podłączenie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Dołączone do urządzenia . . . . . . . . . 13
Instrukcje bezpieczeństwa . . . . . . . . 14
Powierzchnia montażowa . . . . . . . . . 15
Montaż na podstawie lub
podłodze z drewnianych belek . . . . . 15
Instalacja na podeście z szufladą. . . 15
Montaż urządzenia w aneksie
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Usunięcie blokad transportowych. . . 15
Długości przewodu i kabla . . . . . . . . 16
Doprowadzenie wody . . . . . . . . . . . . 17
Odprowadzenie wody . . . . . . . . . . . . 18
Poziomowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podłączenie do prądu. . . . . . . . . . . . 19
Przed pierwszym użyciem pralki . . . . 20
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
* Prezentacja urządzenia . . . . . . .22
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . 23
Panel wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . 24
Z Rzeczy do prania . . . . . . . . . . . .26
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . 26
Sortowanie rzeczy do prania. . . . . . . 26
Krochmalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Farbowanie/wybielanie . . . . . . . . . . . 27
Namaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C Środek piorący . . . . . . . . . . . . . 28
Prawidłowy wybór środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oszczędność energii i środków
piorących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
0 Ustawienia domyślne
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Temp. °C (Temperatura) . . . . . . . . . .29
Wirowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Gotowe za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
\ Dodatkowe ustawienia
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Time Eco Perfect . . . . . . . . . . . . . . . .30
Woda Plus/Dodatk. płukanie. . . . . . .31
Redukcja zagnieceń . . . . . . . . . . . . .31
Pranie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 31
Przygotowanie pralki do użytku . . . . .31
Włączenie urządzenia/
wybór programu . . . . . . . . . . . . . . . .31
Zmiana ustawień
domyślnych programu. . . . . . . . . . . .32
Wybieranie dodatkowych
ustawień programu . . . . . . . . . . . . . .32
Umieszczanie rzeczy do prania
w bębnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Odmierzanie i napełnianie środkiem
piorącym i preparatami do tkanin . . .33
Rozpoczęcie programu . . . . . . . . . . .34
Zabezpieczenie przed
dostępem dzieci . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dodawanie/wyjmowanie prania. . . . .35
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .35
Anulowanie programu . . . . . . . . . . . .35
Koniec programu podczas
zatrzymania płukania . . . . . . . . . . . . .35
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . .35
Wyjmowanie rzeczy po upraniu/
wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . .36
pl Przeznaczenie urządzenia
4
H Czujniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automatyczne wykrywanie
wagi wsadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
System wykrywania
nierównomiernego rozłożenia
wsadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Q Ustawienia urządzenia . . . . . . . 37
2 Czyszczenie i konserwacja . . . 38
Obudowa urządzenia/
panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bęben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Odkamienianie. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Szufladka na środek piorący
i obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zablokowana pompa
odprowadzania wody. . . . . . . . . . . . 40
Przewód spustowy przy syfonie
jest zapchany. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Filtr w doprowadzeniu wody
jest zapchany. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3 Usterki i sposób ich
usuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Otwieranie awaryjne. . . . . . . . . . . . . 42
Informacje na panelu wyświetlacza . 43
Usterki i sposób ich usuwania. . . . . 44
4 Serwis posprzedażny . . . . . . . . 46
JDane techniczne . . . . . . . . . . . . 46
r Gwarancja Aqua-Stop . . . . . . . 47
8 Przeznaczenie
urządzenia
Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w warunkach
domowych.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w żadnym miejscu
narażonym na ujemne temperatury
ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że w
przypadku zamarznięcia pozostałej
w nim wody urządzenie ulegnie
uszkodzeniu. Zamarznięte węże
mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu.
Urządzenie może być używane
wyłącznie do prania w warunkach
domowych, rzeczy nadających się
do prania maszynowego lub tkanin
wełnianych do prania ręcznego
(patrz etykieta na danym
egzemplarzu). Zabrania się używania
urządzenia do celów niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
Urządzenie jest przystosowane do
działania z użyciem wody
wodociągowej i z zastosowaniem
dostępnych w sprzedaży środków
piorących i zmiękczających
(przeznaczonych do pralek
automatycznych).
Urządzenie jest przeznaczone do
użytkowania na wysokości do
4000 m n.p.m.
Przed włączeniem urządzenia:
Sprawdzić, czy nie ma na nim
widocznych uszkodzeń. Nie użytkować
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli
zaistnieją jakieś problemy, prosimy o
zwrócenie się do wyspecjalizowanego
dealera lub naszego punktu obsługi
klienta.
Należy zapoznać się i postępować
według instrukcji obsługi i instalacji oraz
wszelkich pozostałych informacji
dołączonych do urządzenia.
Instrukcje bezpieczeństwa pl
5
Należy zachować tę dokumentację do
źniejszego użytku lub do użytku
przyszłego właściciela.
( Instrukcje
bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ostrzeżenia
służą zminimalizowaniu ryzyka
obrażeń i szkód materialnych w
Twoim otoczeniu.
Tym niemniej, ważne jest
podjęcie czynności
zapobiegawczych oraz
zachowanie odpowiedniej
ostrożności podczas montażu,
konserwacji, czyszczenia oraz
użytkowania urządzenia.
Dzieci/inne osoby/zwierzęta
:Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci oraz inne osoby, które
nie są w stanie ocenić ryzyka
wiążącego się z używaniem
urządzenia mogą ulec zranieniu
lub znaleźć się w sytuacjach
zagrożenia życia. Dlatego
należy pamiętać:
To urządzenie może być
używane przez dzieci
powyżej 8 lat oraz osoby z
obniżonym poziomem
możliwości fizycznych,
sensorycznych lub
umysłowych, a także osoby
bez doświadczenia czy
wiedzy o bezpiecznym
używaniu urządzenia pod
warunkiem, że osoby te
rozumieją potencjalne
ryzyko, jakie wiąże się z
używaniem tego urządzenia.
Dzieciom należy zabronić
zabawy tym urządzeniem.
Nie zezwalać dzieciom na
czyszczenie ani na
konserwację urządzenia bez
nadzoru osoby dorosłej.
Należy pilnować, aby dzieci
w wieku poniżej 3 lat oraz
zwierzęta nie przebywały w
pobliżu urządzenia.
Dzieci ani osoby, które nie są
w stanie ocenić ryzyka nie
mogą bez nadzoru
pozostawać w pobliżu
urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756