Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Bateria DEANTE BCH 065M Chrom

Powrót
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII I ZESTAWÓW
TAP INSTALLATION AND USAGE INSTRUCTION
INSTALLATIONS UND BETRIEBSANLEITUNG DER ARMATUR
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ СМЕСИТЕЛЯ
MANUEL D’INSTALLATION DE ROBINET
INSTALACE VODOVODNÍCH BATERIÍ A POKYNY K POUŽITÍ
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ CSAPTELEPKHEZ
MONTARE DE BATERIE ȘI INSTUCȚIUNI DE UTILIZARE
КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗМІШУВАЧА
MAIŠYTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MONTERINGSANVISNING FOR BATTERI
INSTALLATION & ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
HANAN ASENNUSOHJE
ŪDENS MAISĪTĀJA MONTĀŽAS UN APKOPES PAMĀCĪBA
UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU MIJEŠALICE VODE
NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO BATERIJE
دليل لتثبيت وصيانة الحنفية
PL
EN
DE
RU
FR
CS
SK
HU
RO
UA
LT
NO
SV
FI
LV
HR
SL
AR
www.deante.pl www.deante.eu
BCA X64M
BCH X64M
BCH 065M
/2
www.deante.pl www.deante.euwww.deante.pl www.deante.eu
!
/3
www.deante.pl www.deante.eu
INSTALACJA
• Przed podłączeniem baterii należy przepłukać instalację
w celu usunięcia zanieczyszczeń. Niezastosowanie się do
tego może spowodować uszkodzenie głowicy lub obniże-
nie ciśnienia przepływu wody.
Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swobodny do-
stęp do ewentualnego demontażu i wykonywania czynno-
ści konserwacyjnych lub naprawczych.
• Montaż baterii powinien być przeprowadzony przez oso-
by z odpowiednimi kwalifikacjami. W przypadku produktu
do zabudowy, Kupujący powinien sprawdzić jego sprawne
funkcjonowanie przed zabudową i w obecności osoby nad-
zorującej pracę produktu. Ewentualne szkody powstałe
na skutek niefachowego montażu lub konserwacji nie
objęte gwarancją.
Nie zaleca się montażu armatury na wszelkiego rodzaju
dodatkowych przedłużkach / reduktorach. Montaż baterii
należy przeprowadzać z wykorzystaniem oryginalnych
komponentów dostarczonych przez producenta.
• W celu dokupienia części należy skontaktować się z pro-
ducentem pod adresem
zamienne@deante.pl
• W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń
w wodzie mogących spowodować uszkodzenie elemen-
tów produktu konieczne jest zastosowanie zaworków ką-
towych z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii
stojącej lub panelu do instalacji, bądź uszczelek z sitkami
do baterii ściennych i deszczowni.
• Nie używać ostrych narzędzi lub kluczy do przykręcania
elastycznych węży do korpusu baterii.
Baterie przeznaczone do montażu wewnątrz budyn-
ków. Nie dopuścić do zamarznięcia baterii i wody wewnątrz
niej. Podczas długiej nieobecności zalecane jest zakręce-
nie głównego zaworu wody.
Nie pozostawiać produktów bez nadzoru podczas prze-
prowadzania próby ciśnieniowej i próby szczelności.
Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznej wraz
z przepływowymi gazowymi i elektrycznymi podgrzewa-
czami wody.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian produkcyj-
nych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem tech-
nologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego
powiadomienia.
Producent oświadcza, że kolor (odcień) produktu z tej
samej linii może nieznacznie się różnić i występować w
zbliżonym odcieniu. Różnica odcienia nie stanowi o wadzie
produktu a wynika z normalnego procesu produkcji.
Wymagania dla baterii innych
niż termostatyczne:
Wymagania dla bateriI termostatycznych:
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Użytkownik zobowiązany jest do regular
nego czyszczenia: aeratora, zaworów kulowych z filtrem,
powierzchni baterii oraz sprawdzania połączeń węży, fil-
trów siatkowych.
Zalecamy:
• Stosować miękkie szmatki.
• Nie stosować środków na bazie chloru, alkoholu, silnych
kwasów, zasad i rozpuszczalników.
• Nie stosować środków z mikrogranulkami.
Stosow chemię biodegradowalną o delikatnej struk-
turze na bazie kwasów owocowych, tj. rekomendowane
środki Deante.
Podczas czyszczenia bateria powinna mieć temperaturę
pokojową.
• Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłukać mytą po-
wierzchnię z resztek chemii i wytrzeć do sucha.
Nie stosować urządzeń do czyszczenia pod wysokim ci-
śnieniem lub parą.
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie
www.deante.pl
MODELE BATERII
I - Model stojący z wyciąganą słuchawką
II - Model ścienny
III - Model stojący
IV, V, VI - Model podtynkowy
VII, VIII - Model stojący wielootworowy
PL
/4
www.deante.pl www.deante.eu
EN
www.deante.pl www.deante.eu
INSTALLATION
Before making any inlet pipe connections, all supply pi-
pes must be throughly flushed to remove debris. Failing to
do this may cause demage of the cartridge or low water
flow.
The place and way of installation needs to ensure free
access to any possible dismantling and a possibility of car-
rying out maintenance or repair activities.
The mixer should be installed by a persons with appro-
priate qualifications. For a built-in product, the Purchaser
should check its proper operation before installation in
the presence of the person supervising the operation of
the product. Any possible damage caused as a result of
unprofessional assembly or maintenance is not covered
by warranty.
Mounting valves on any type of extensions / reducers is
not recommended. Mixer installation should be carried out
using all original components included in the product and
supplied by the producer.
• To purchase parts, contact producer via
zamienne@deante.pl
In line with a possibility of contamination of the water
which may cause product damages it’s necessary to use
angle, check valves with filters in the connection between
mixer hoses to the installation, or sealing screen for wall
mounted mixers and showers.
Flexible hoses must not be bent or twisted. Hoses may
only be screwed into the fitting by hand.
Mixers are intended for indoor installation. Do not allow
the mixer or water inside to freeze.
• It is recommended to turn off the main water valve during
long absence.
Do not leave the product unattended during a pressure
test.
• It is not advisable to use a thermostatic tap with flow gas
and electric water heaters.
The Warrantor reserves the right to make production
changes and corrections of the product arising from tech-
nological progress and aesthetic values without prior no-
tice.
The manufacturer declares that the colour (shade) of a
product from the same line may be slightly different and
is in a similar shade. The difference in shade is not a defect
of the product and may result from the normal production
process.
Requirements for taps other than thermostatic taps:
Requirements for thermostatic taps:
MAINTENANCE
A user is obliged to clean the following on a regular basis:
aerator, ball valves with a filter, tap’s surface, to check con-
nections of hoses, filters.
Recommendation:
• Use a soft cloth
Do not use chlorine or alcohol based cleaner, strong
acids, bases or solvents
• Do not use cleaner with cleaning beads
• Use biodegradable cleaning agents with a delicate struc-
ture based on fruit acids, ie recommended Deante agents.
• Mixer should be at the room temperature during cleaning
After cleaning, rinse the washed surface thoroughly to
get rid off residual chemicals and wipe dry.
• Do not use high pressure or steam cleaners
Details of the warranty on www.deante.eu
MIXER MODELS
I - Standing model with a pull-apart spout
II - Wall model
III - Standing model
IV, V, VI - Flush-mounted model
VII, VIII - Standing multi-hole model
/5
www.deante.pl www.deante.eu
DE
INSTALLATION
Spülen Sie das System, um Verunreinigungen zu entfer-
nen, bevor Sie die Armatur anschließen. Andernfalls kann
es zu Kopfschäden oder Reduzierung vom Wasserdurch-
flussdruck kommen.
Der Ort und die Art der Montage müssen freien Zugang
für jede Demontage, Wartung oder Reparatur bieten.
Die Installation der Armatur soll von qualifiziertem Per-
sonal durchgeführt werden. Im Fall von Einbauprodukten
sollte der Käufer ihre Funktionstüchtigkeit vor dem Einbau
und in Anwesenheit einer den Betrieb des Produkts beau-
fsichtigenden Person überprüfen. Die Schäden, die durch
unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen, fal-
len nicht unter die Garantie.
Es wird nicht empfohlen, Armaturen auf irgendeiner Art
von zusätzlichen Verlängerungen/Reduzierstücken zu
montieren. Die Armaturinstallation soll mit allen Original-
komponenten durchgeführt werden, die vom Hersteller für
das Produkt geliefert wurden.
Um die Ersatzteile zu kaufen, wenden Sie sich an den
Hersteller unter zamienne@deante.pl.
• In Verbindung mit der Möglichkeit des Auftretens von Ve-
runreinigungen im Wasser, die zu einer Beschädigung der
Elemente des Produkts führen können, ist die Anwendung
von Winkelventilen mit Filter an der Anschlussstelle von
Schläuchen der Standbatterie oder des Installationspane-
els bzw. von Dichtungen mit Sieben für Wandbatterien und
Regenduschen erforderlich.
• Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Schrau-
benschlüssel, um flexible Schläuche zu verschrauben.
• Batterien sind für die Installation in Innenräumen vorge-
sehen. Lassen Sie die Armatur und das Wasser im Inneren
nicht einfrieren.
Es wird empfohlen, das Hauptwasserventil bei längerer
Abwesenheit auszuschalten.
Lassen Sie die Armatur während eines Drucktests nicht
unbeaufsichtigt.
Es wird nicht empfohlen, eine Thermostatarmatur mit
einem Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter zu verwenden.
Der Hersteller behält sich das Recht zu Produktion-
sänderungen und Verbesserungen des Produkts vor, die
durch technologischen Fortschritt und ästhetische Werte
bedingt sind, ohne vorherige Benachrichtigung.
• Der Hersteller erklärt, dass die Farbe (der Farbton) eines
Produkts aus derselben Linie unwesentlich abweichen und
in einem angenäherten Farbton auftreten kann. Der Unter-
schied des Farbtons stellt keinen Produktmangel dar und
folgt aus dem normalen Produktionsprozess.
Anforderungen an die nicht-thermostatische
Armatur:
Anforderungen an die thermostatische Armatur:
WARTUNGSARBEITEN
Der Benutzer ist verpflichtet, den Areator, das Kugelventil
mit dem Filter, die Oberfläche der Batterie regelmäßig zu
reinigen und die Anschlüsse der Schläuche und Siebe zu
überprüfen.Wir empfehlen:
• Weiche Tücher zu verwenden.
Keine Mittel auf der Basis von Chlor, Alkohol, starken Säu-
ren, Basen und Lösungsmitteln zu verwenden.
• Keine Substanzen mit Mikrogranulat zu verwenden.
Biologisch abbaubare Chemie mit einer empfindlichen
Struktur auf der Basis von Fruchtsäuren, dh empfohlene
Deante-Mittel, zu verwenden.
Die Armatur soll während der Reinigung eine Raumtem-
peratur haben.
Nach der Reinigung, spülen Sie die Restchemikalien von
der Oberfläche und trocken wischen.
• Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.
Alle Details zur Garantie finden Sie unter
www.deante.eu
ARMATUR-MODELLE
I - stehendes Modell mit ausziehbarem Auslauf
II – Wandarmatur
III - stehendes Modell
IV, V, VI – Unterputzmodell
VII, VIII – stehendes Mehrlochmodell

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756