Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap MIELE DA 6698 W Puristic Edition 6000

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Wyciąg kuchenny
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed instalacją i pierwszym uruchomieniem. Dzięki temu można
uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 475 280
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 4
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 13
Przegląd wyciągu kuchennego ........................................................................ 14
Opis działania .................................................................................................... 16
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 17
Wybór otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza......................................... 17
Łączenie z Miele@home...................................................................................... 17
Łączenie przez aplikację................................................................................. 18
Łączenie przez WPS....................................................................................... 19
Wylogowywanie WiFi (przywracanie do ustawień fabrycznych) .................... 20
Tworzenie połączenia Con@ctivity ...................................................................... 21
Con@ctivity poprzez domową sieć WiFi (Con@ctivity 3.0)............................. 22
Con@ctivity poprzez bezpośrednie połączenie WiFi (Con@ctivity 3.0) .......... 22
Obsługa (tryb automatyczny) ........................................................................... 24
Gotowanie z funkcją Con@ctivity (tryb automatyczny) ....................................... 24
Smażenie............................................................................................................. 25
Tymczasowe opuszczanie trybu automatycznego.............................................. 26
Powrót do trybu automatycznego .................................................................. 26
Obsługa (tryb ręczny) ........................................................................................ 27
Gotowanie bez funkcji Con@ctivity (tryb ręczny) ................................................ 27
Włączanie wentylatora......................................................................................... 27
Wybór poziomu wydajności ................................................................................ 27
Wybór czasu opóźnionego wyłączania ............................................................... 27
Wyłączanie wentylatora....................................................................................... 27
Włączanie/wyłączanie/przyciemnianie oświetlenia miejsca do gotowania ......... 28
System zarządzania energią................................................................................ 28
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.......................................................... 29
Obsługa (tryb automatyczny i ręczny) ............................................................. 30
Licznik czasu pracy............................................................................................. 30
Zmiana licznika czasu pracy filtra tłuszczu .................................................... 30
Zmiana lub dezaktywacja licznika czasu pracy filtrów zapachów.................. 31
Sprawdzanie licznika czasu pracy.................................................................. 31
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 32
Spis treści
3
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 33
Obudowa............................................................................................................. 33
Szczególne wskazówki dotyczące powierzchni ze stali szlachetnej.............. 33
Szczególne wskazówki dotyczące powierzchni z kolorową obudową .......... 33
Filtry tłuszczu....................................................................................................... 34
Filtr zapachów ..................................................................................................... 36
Resetowanie licznika czasu pracy filtra zapachów ........................................ 36
Utylizacja filtra zapachów............................................................................... 36
Filtr zapachów z możliwością regeneracji ...................................................... 36
Serwis................................................................................................................. 37
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 37
Pozycja tabliczki znamionowej............................................................................ 37
Gwarancja ........................................................................................................... 37
Instalacja............................................................................................................ 38
Przed instalacją ................................................................................................... 38
Usuwanie folii ochronnej ..................................................................................... 38
Materiały instalacyjne.......................................................................................... 38
Wymiary urządzenia ............................................................................................ 40
Odstęp pomiędzy miejscem do gotowania a wyciągiem kuchennym (S) ........... 41
Zalecenia montażowe ......................................................................................... 42
Schemat wiercenia do montażu ściennego ........................................................ 42
Przewód wylotowy .............................................................................................. 43
Klapa przeciwzwrotna .................................................................................... 43
Woda kondensacyjna..................................................................................... 44
Tłumik............................................................................................................. 44
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 45
Dane techniczne................................................................................................ 46
Wyposażenie dodatkowe dla trybu zamkniętego obiegu powietrza................... 46
Deklaracja zgodności .......................................................................................... 46
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
4
Ten wyciąg kuchenny spełnia wymagania obowiązujących przepi-
sów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak
doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji u-
rządzenia. Dzięki temu można uniknąć zagreń i uszkodzeń urzą-
dzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten wyciąg kuchenny jest przeznaczony do stosowania w gospo-
darstwie domowym i w otoczeniu domowym.
Ten wyciąg kuchenny nie jest przeznaczony do użytkowania na
zewnątrz pomieszczeń.
Stosować wyciąg kuchenny wyłącznie w zakresie domowym do
odsysania i oczyszczania oparów kuchennych, powstających przy
przyrządzaniu potraw.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
Wyciąg kuchenny nie może być używany w trybie zamkniętego
obiegu powietrza do wentylacji pomieszczenia, jeżeli jest zamonto-
wany nad kuchenką gazową. Proszę zasięgnąć opinii wykwalifikowa-
nego gazownika.
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, nie mogą z niego korzystać
bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.
Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy,
gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą
bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być w stanie rozpoznać i
zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
Dzieci w gospodarstwie domowym
Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od wyciągu
kuchennego, chyba że są pod stałym nadzorem.
Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać wyciągu bez nadzo-
ru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim
stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w
stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrenia wynikające z nie-
prawidłowej obsługi.
Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub kon-
serwacji bez nadzoru.
Nadzorować dzieci znajdujące się w pobliżu wyciągu kuchennego.
Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy wyciągiem kuchennym.
Światło oświetlenia miejsca do gotowania jest bardzo intensywne.
Szczególnie w przypadku małych dzieci należy zwracać uwagę na
to, żeby nie patrzyły bezpośrednio w światło.
Niebezpieczeństwo zadławienia. Podczas zabawy materiałami
opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub za-
dzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowanio-
we z daleka od dzieci.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756