Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa TEKA VR 90 4G AI AL TR CI NTB

Powrót
1
Instrukcja monta˝u i obs∏ugi
P∏yty kuchenne gazowe
ES/60.2 4G AI AL - CG Lux-60 4G AI AL
EM/30 2G AI AL - EM/60 4G AI AL TR
VR 90 4G AI TR AL
2
3
Spis treÊci
Opis urzàdzenia
Podr´cznik u˝ytkownika
Monta˝
Monta˝ w blacie kuchennym
Mocowanie p∏yty
Pod∏àczenie do instalacji gazowej
Pod∏àczenie do instalacji elektrycznej
Zmiana rodzaju i/lub ciÊnienia gazu
Dane techniczne
Tabela danych technicznych
Dane techniczne
Obs∏uga p∏yt gazowych
Szczególne wymagania przed
pierwszym uruchomieniem
Zapalanie palników
System zabezpieczenia
przeciwwyp∏ywowego
Wskazówki i zalecenia
Propozycje wydajnego u˝ytkowania
palników
Konserwacja
Czyszczenie i piel´gnacja
Wa˝ne
Gdy urzàdzenie nie dzia∏a
Strona 4
6
7
7
8
10
11
12
13
13
14
15
15
15
16
17
17
18
18
21
23
4
Opis urzàdzenia
CG Lux 60 4G AI AL
1. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3,0 kW
2. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik ma∏y 860 Kcal/h - 1,0 kW
5. Pokr´t∏a sterujàce p∏yty grzejnej
* Wszystkie palniki wyposa˝one sà w ruszt
* Maksymalna moc grzejna 6,450 Kcal/h - 7,5 kW
ES/60.2 4G AI AL
1. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
2. Palnik ma∏y 860 Kcal/h - 1,0 kW
3. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3,0 kW
4. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
5. Ruszty palników gazowych
* Maksymalna moc grzejna
6,450 Kcal/h - 8,1 kW
VR 90 4G AI TR AL
1. Palnik potrójna korona o mocy
3,010 Kcal/h - 3,5 kW
2. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
* Wszystkie palniki wyposa˝one sà w krat´
* Maksymalna moc kaloryczna:
7,950 Kcal/h - 9,25 kW
EM/30 2G AI AL
1. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
2. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
3. Krata
* Maksymalna moc kaloryczna:
3,440 Kcal/h - 4 kW
12
34
55
12
34
3
12
4
1
2
3
5
EM/60 4G AI AL TR (FUND)
1. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
2. Palnik potrójna korona o mocy 3,268 Kcal/h - 3,8 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
5. Krata
* Maksymalna moc kaloryczna: 8,208 Kcal/h - 9,55 kW
12
34
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756