Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap GLOBALO Cylindro Isola 39.5 Inox

Powrót
Okap kuchenny wyspowy:
CYLINDRO ISOLA 39.5 INOX
INFORMACJE O GWARANCJI
GLOBALO MAX pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie
spowodowanych wadami produkcyjnymi. Z gwarancji wyłączone żarówki, bezpieczniki i filtry oraz wszelkiego
rodzaju uszkodzenia, które powstały wskutek błędnego montażu i wadliwej instalacji wentylacyjnej.
W następujących przypadkach gwarancja nie będzie udzielana:
Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym.
Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem.
W zdarzeniach losowych, jak: niekontrolowany skok napięcia elektrycznego, zalanie wodą, zatkanie przewodu
wentylacyjnego.
Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.
Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie!
Przed montażem okapu należy go rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić
kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń.
Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu również wyłączone z roszczeń
gwarancyjnych.
Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych
przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w
szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, GLOBALO MAX
nie ponosi żadnej odpowiedzialności!
GLOBALO MAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, wynikające z ędów drukarskich lub
edytorskich, występujące w niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania.
GLOBALO MAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych produktów, będących w
interesie użytkownika i nie mających wpływu na stopień bezpieczeństwa i główne parametry urządzenia.
Kupujący jest zobowiązany przechowywać opakowanie wraz ze wszystkimi dokumentami, przez cały
okres gwarancyjny.
DEKLARACJA:
Niniejszym, producent deklaruje, że ten produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy: 73/23/EEC (dyrektywa
niskonapięciowa); 89/336/EEC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej) w związku z tym urządzenie zostało
oznakowane symbolem CE i wystawiona została deklaracja zgodności.
POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM:
Zgodnie z dyrekty 2002/96/EG dotyczącą postępowania ze zużytym sprzętem (WEEE), po
zakończeniu użytkowania tego urządzenia, należy oddać go do punktu zbiórki i recyklingu
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać go wraz z
odpadami komunalnymi. Informuje o tym odpowiednie oznaczenie na produkcie, instrukcji
obsługi lub/i opakowaniu.
Komponenty zawarte do produkcji tego urządzenia nadają się do powtórnego użycia, zgodnie z
ich oznaczeniem, dzięki temu, wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Informacji o punktach zbierania i usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu właściwy Urząd
Gminy.
Numer GIOS: E0007925WZ
Ver. Adm_05.03.2020
12
Instrukcja montażu i użytkowania
Spis treści
Serwis 4
Uruchomienie 5
Tryb pracy z wyciągiem lub z wewnętrznym obiegiem powietrza 5
Wyjęcie metalowego filtra 5
Czyszczenie metalowego filtra 5
Montaż przewodu odprowadzającego 5
Wskazówki do poprawnej instalacji okap 6
Ważne informacje 6
Przyłącze elektryczne 6
Wskazania bezpieczeństwa przy użytkowaniu 7
Wskazania bezpieczeństwa przy konserwacji i czyszczeniu okapu 7
Konserwacja i czyszczenie 7
Okresy międzykonserwacyjne 7
Obsługa okapu 8
Panel obsługi 8
Jaki stopień wydajności należy wybrać? 8
Sterowanie elektroniczne 8
Włączanie i wyłączanie silnika okapu 8
Włączanie i wyłączanie oświetlenia 8
Regulacja prędkości 8
Timer 8
Wymiana filtra z węglem aktywnym 9
Jak radzić sobie z problemami w eksploatacji 9
Okap w ogóle nie funkcjonuje 9
Wydajność jest niewystarczająca / podwyższony szum eksploatacyjny 9
Montaż okapu 10
Dane techniczne 11
Informacje o gwarancji 12
Deklaracja 12
Postępowanie ze zużytym sprzętem 12
2
Dane techniczne okapu:
szerokość: 39 cm
głębokość: 39 cm
wysokość: 86,5 – 116,5 cm
sterowanie: elektroniczne Soft Touch z wyświetlaczem
dodatki: timer - wyłącznik czasowy 10-90 min.
zakres prędkości: 4 – stopniowy
wydajność: I-270, II-350, III-460, IV-820 m3/h
głośność: I-38, II-45, III-52, IV-59 dB
tryb pracy: wyciąg lub pochłaniacz
pobór mocy: max 240W
oświetlenie: halogenowe 2x20W 12V
filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy, wzmacniany
wykonanie: stal nierdzewna INOX
średnica wylotu: Ø 15 cm + redukcja Ø 12 cm
turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną
gwarancja: 2 lata
*Błędne podłączenie przewodu wentylacyjnego powoduje spadek
wydajności urządzenia, każde załamanie rury o 90 stopni powoduje
spadek wydajności o około 10%. Każdy dodatkowy metr rury lub
płaskiego kanału powoduje spadek wydajności o kolejne 5%.
Zredukowanie średnicy przewodu poprzez redukcję pola przekroju
poprzecznego - powoduje spadek wydajności urządzenia. Aby
zachować fabryczne parametry urządzenia, należy tak planować
montaż aby nie zmniejszać pola powierzchni wylotu turbiny okapu.
Zamontowanie filtra węglowego w okapie obniża jego wydajność o
około 25-30%.
Każde stłumienie pracy silnika, spowoduje jego przyśpieszenie oraz
zwiększenie głośności pracy! W ekstremalnych przypadkach, przy
długotrwałej pracy na najwyższym stopniu prędkości i przy
znacznie stłumionym ciągu, może doprowadzić nawet do spalenia
silnika elektrycznego okapu.
UWAGA:
- MINIMALNA ŚREDNICA PRZEWODU
WENTYLACYJNEGO TO Ø 120 mm LUB
ODPOWIADAJĄCY TEMU PRZEKRÓJ KWADRATOWY LUB PROSTOKĄTNY
- W PRZYPADKU ZMNIEJSZENIA PRZEKROJU PRZEWODU, OKAP BĘDZIE
PRACOWAŁ GŁOŚNO!
- ZANIM ZAMONTUJESZ OKAP SPRAWDŹ JEGO POPRAWNE DZIAŁENIE PRZED
ZAWIESZENIEM
11
Montaż okapu
1. Zdemontować zespół mocujący (Rys. 3 poz. G) poprzez odkręcenie czterech śrub M4 i wysunąć go z
maskownicy górnej.
2. Przystawić zespół mocujący w żądanym miejscu na suficie i odznaczyć położenie otworów mocujących.
3. Wywiercić otwory i przykręcić zespół mocujący do sufitu za pomocą czterech śrub ( Rys.5 poz. F). Śruby te
nie znajdują się w zestawie, klient dobiera je sam w zależności od warunków montażu.
4. Wykonać podłączenie okapu do przewodu wentylacyjnego (tylko w wersji pracy okapu jako wyciąg) oraz
podłączenie do sieci elektrycznej.
5. Dokładnie zgrać otwory mocowania wkrętów (Rys. 3poz. G) i ponownie nasunąć na zespół mocujący
maskownicę górną i wkręcić (pkt.1) cztery śruby M4. Przy nasuwaniu maskownicy należy zwrócić uwagę na
to, aby zwisające przewody zasilania halogenów i wiązki sterującej znalazły się wewnątrz maskownicy.
6. Otworzyć pokrywę filtra i wyjąć aluminiowy filtr z korpusu okapu.
7. Zamocować boczne uchwyty korpusu za pomocą 4 wkrętów ( Rys.5 poz. E) za żądaną wysokość.
8. Nasunąć na korpus okapu maskownicę dolną i przymocować czterema wkrętami typu Torx (Rys.4 poz. H).
9. Po wykonaniu powyższych czynności należy włożyć wiązkę sterującą w wykonane otwory na korpusie i
dokręcić wystające śruby znajdujące się w nitonakrętkach dociskając i unieruchamiając panel sterujący.
Właściwe położenie wiązki sterującej określa kropka wyświetlacza LED, która znajduje się w jego prawym
dolnym rogu. Po zamocowaniu wiązki sterującej należy jeszcze połączyć przewody zasilające oświetlenie
halogenowe zwisające z zespołu montażowego z przewodami wychodzącymi z pokrywy filtra, dokonujemy
tego poprzez połączenie dwóch części złącza elektrycznego.
10. Zamontować aluminiowy filtr tłuszczu i zamknąć pokrywę filtra na zatrzaski.
Rys. 3 Rys. 4 Rys.5
10
Szanowni Klienci,
Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru i życzymy wiele satysfakcji w eksploatacji nowego okapu.
Nasze urządzenia prezentują nie tylko dojrzałą technikę ale także funkcjonalność, innowacyjne wzornictwo i przemyślane
rozwiązania konstrukcyjne.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł
bezpieczeństwa użytkowania.
Zespół Firmy GLOBALO MAX
Dla zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa w użytkowaniu zakupionego urządzenia, najważniejsze treści
niniejszej instrukcji zostały wyróżnione następującymi symbolami:
Symbol UWAGA, wskazuje na możliwe niebezpieczeństwa w użytkowaniu okapu. Dla własnego bezpieczeństwa,
wskazówki oznaczone tym symbolem należy bezwzględnie przestrzegać!
Symbol POMOC, oznacza użyteczne informacje pomocne w prawidłowej eksploatacji okapu. Wskazówki te mogą
ułatwić codzienną eksploatację sprzętu a także zaoszczędzić energię i czas.
Centrala Firmy
GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polska
Tel.: +48 13 49 27 560
Fax: +48 13 49 27 580
Kom.:+48 661 117 112
http://www.globalo.com.pl
e-mail: biuro@globalo.com.pl
Serwis:
Tel.: +48 13 49 27 560
Kom.: +48 695 920 277
e-mail: serwis@globalo.com.pl
3
Serwis.
Jeżeli, pomimo naszej dokładnej kontroli jakości, stwierdzą Państwo nieprawidłowości w pracy i funkcjonowaniu
zakupionego urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze można uzyskać fachową pomoc.
Pracownicy serwisu służą swą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, pod
numerami telefonów:
+48 13 49 27 560; +48 695 920 277 lub email: serwis@globalo.com.pl
Przed połączeniem się z serwisem należy zanotować następujące dane sprzętu:
Typ / Nazwa modelu: ___________________
Numer serii: ___________________
Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Znajduje się ona wewnątrz okapu i jest widoczna po zdjęciu
metalowych filtrów.
Przykład tabliczki:
Informacja
Powyżej zilustrowana tabliczka znamionowa służy jedynie jako przykład. W każdym innym modelu rzeczywiste dane
mogą się różnić od powyższych (patrz tabliczka znamionowa wewnątrz urządzenia).
Usługi serwisowe i części zamienne
Części zamienne można nabyć bezpośrednio w fabryce GLOBALO MAX lub autoryzowanych punktach serwisowych.
4
Wymiana filtra z węglem aktywnym
(tylko w trybie pochłaniacza z wewnętrznym obiegiem powietrza).
Wyjąć wtyczkę z sieci względnie wyłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej!
Filtr węglowy jest nakładany na filtr aluminiowy za pomocą specjalnych zaczepów
Aby wyjąc filtr węglowy, należy otworzyć dolną klapę okapu. Następnie wyjąć filtr aluminiowy.
Gdy mamy już wyjęty filtr aluminiowy należy zdjąć z niego filtr węglowy.
Aby zamontować nowy filtr węglowy należy postępować zgodnie z poniższym schematem
Wskazówka:
Przy trybie z obiegiem powietrza, po zakończeniu procesu gotowania okap powinien być włączony na około 15 minut,
aby filtr węglowy został dosuszony. Przy okapach z elektronicznym sterowaniem do tego może zostać użyta automatyka
wyłączania (TIMER).
Jak radzić sobie z problemami w eksploatacji?
Okap w ogóle nie funkcjonuje:
Czy bezpiecznik w domowej instalacji nie został przypadkiem wyłączony?
Sprawdzić dopływ prądu względnie bezpiecznik główny.
Czy wskutek wysokiej temperatury wyłączył się bezpiecznik termiczny silnika?
Wyłączyć urządzenie, odczekać około 20 – 30 min. aż bezpiecznik termiczny osiągnie właściwą temperaturę i
ponownie włączyć okap.
Czy wtyczka jest włączona do sieci?
Wyjąć wtyczkę sieciową, aby skasować elektronikę sterującą do stanu wyjściowego. Odczekać ok. 15 – 20 sekund,
po czym ponownie wetknąć wtyczkę do gniazdka. Alternatywnie można także wyłączyć odpowiedni bezpiecznik na
wyżej podany czas, a następnie znów włączyć.
Wydajność jest niewystarczająca / podwyższony szum eksploatacyjny:
Czy przekrój przewodu wentylacyjnego jest wystarczający (min. 120 mm), czy nie ma zbyt dużo załamań i kątów
ostrych?
Czy przypadkiem w kanale wentylacyjnym nie zakleszczyła się klapa ciągu powrotnego (jeśli taka jest opcjonalnie
zamontowana)?
Jeżeli kanał wentylacyjny zaopatrzony jest w kratkę wahadłową, usunąć ją.
Czy filtry metalowe są czyste?
Filtr z węglem aktywnym nie powinien być starszy niż 6 miesięcy (tylko przy trybie z zamkniętym obiegiem
powietrza).
Czy ilość powietrza odbieranego z kuchni jest równoważona przez wystarczający dopływ świeżego powietrza (aby
nie powstało podciśnienie)?
Sprawdzić czy komin wentylacyjny jest drożny.
Zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne w danym dniu może wpływać na mniejsza wydajność okapu, należy sprawdzić
w inny dzień.
Jeżeli wydajność wciąż nie jest zadawalająca, należy zwrócić się o pomoc do naszego serwisu
9
Model CYLINDRO 39.5
INOX
Moc silnika 200 W
Moc oświetlenia 4 x 3W
Moc całkowita 204,5 W
Napięcie /
częstotliwość
220-240V/50Hz
Średnica wylotu Ø 15 cm
Numer serii 7350001
GLOBALO MAX
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Obsługa okapu:
Włączanie i wyłączanie silnika okapu (klawisz 2,1)
Przez naciśnięcie klawisza (2) urządzenie zaczyna
pracować. Jeśli chcemy wyłączyć okap wciskamy przycisk
(1) do momentu zredukowania stopnia prędkości (3) do
zera.
Regulacja prędkości (klawisz 1,2)
Naciśnięcie klawisza –” (1) lub „+” (2) w trakcie pracy
urządzenia, spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie
prędkości turbiny.
Wyświetlacz ( klawisz 3)
Wyświetlacz (3) informuje nas jaki stopień prędkości
(1,2,3,4) został włączony.
Timer (klawisz 4)
Istnieje możliwość zaprogramowania automatycznego wyłączenia się wentylatora okapu w czasie dowolnie wybranym z
przedziału od 10 do 90 minut w 10-cio minutowych odstępach czasowych.
- Aby uruchomić funkcję programowania timera należy włączyć silnik okapu przyciskiem + na żądany bieg, a następnie
nacisnąć przycisk (4). Na wyświetlaczu pojawi się pulsacyjna cyfra, informując nas o wejściu sterownika w tryb
programowania czasu.
- Następnie wybrać czas automatycznego wyłączenia silnika za pomocą przycisku + pamiętając, że wskazana przez
wyświetlacz cyfra, pomnożona przez 10-cio minutowy interwał czasowy, odpowiada czasowi opóźnionego wyłączenia silnika
okapu (np. cyfra 1-10 min, cyfra 2=20 min, cyfra 3=30 min., itd.)
- Mając ustawioną wartość opóźnionego wyłączenia zatwierdzamy ponownie przyciskiem T., następnie wyświetlacz
przestanie mrugać i wskaże nam wcześniej ustawiony bieg, a pulsacyjna kropka przy biegu zasygnalizuje odmierzenie
czasu wyłączenia silnika okapu. Zrezygnowanie z funkcji automatycznego wyłączenia się silnika okapu może nastąpić przez
kolejne naciśniecie przycisku T w trakcie odmierzania czasu.
Włączanie/wyłączanie podświetlenia sterowania (klawisz 4) po dłuższym przytrzymaniu klawisza 4
włączamy lub wyłączamy podświetlenie
Włączanie i wyłączanie oświetlenia (klawisz 5)
Naciśnięcie klawisza 5 spowoduje włączenie oświetlenia okapu, zaś jego ponowne naciśnięcie wyłączenie.
Jaki stopień wydajności należy wybrać?
Wydajność sprzętu powinna być dobrana do ilości gromadzących się oparów podczas gotowania i smażenia, tzn. przy
nieznacznych oparach powinien zostać wybrany niski stopień prędkości, a przy silnych oparach wyższy. Jest to ważne
aby uniknąć ewentualnego skraplania się pary wodnej na szybie okapu. Skraplanie będzie także wynikiem błędnego
podłączenia okapu do wentylacji (zbyt mała średnica rury, dużo załamań, niedrożny komin)
Należy przestrzegać włączania okapu równocześnie z rozpoczęciem gotowania, by mógł wytworzyć się ruch powietrza.
Wpływa to pozytywnie na wydajność zasysania. Po zakończeniu gotowania urządzenie powinno pracować jeszcze przez
jakiś czas, aby pozostałe zapachy i reszta wilgoci mogły zostać odciągnięte.
8
Uruchomienie
Po kompletnym montażu okapu:
Ściągnąć wszystkie folie ochronne, usunąć ewentualne pozostałości kleju oraz ewentualne plamy tłuszczu i oleju.
Przeprowadzić test funkcjonowania. Możliwym jest wydobywanie się nieprzyjemnego zapachu z urządzenia przez
kilkadziesiąt minut, szczególnie w obiegu zamkniętym.
Tryb pracy z wyciągiem lub z wewnętrznym obiegiem powietrza
Przy trybie z wyciągiem powietrza (Rys. 1), opary zostają wyprowadzone do atmosfery kanałem wentylacyjnym przez
system wyciągu. Przy trybie z obiegiem zamkniętym powietrza (Rys. 2) opary zostają uwolnione od resztek tłuszczu
oraz zapachów i ponownie wydmuchiwane do kuchni. Aby zapachy były pochłaniane przez okap, należy obowiązkowo
zastosować filtr z węglem aktywnym. Ten tryb pracy stosowany jest tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości
wyprowadzenia wyciągu na zewnątrz.
Użycie filtra węglowego zmniejsza wydajność okapu o ok. 25-30 % zwiększając przy tym jego głośność.
Okap dostarczany jest z zakładu bez zamontowanego filtra węglowego, tzn. jest przewidziany dla trybu
pracy z wyciągiem powietrza. Filtr węglowy można nabyć w naszej sieci sprzedaży.
Wyjęcie metalowego filtra
Ściągnąć metalowe osłony filtrów przeciw-tłuszczowych. Następnie wyjąć filtry przeciwtłuszczowe poprzez naciśnięcie
listwy uchwytu lekko do tyłu i wyciągnąć filtr ukośnie w dół. Listwa uchwytu posiada zabezpieczenie na wypadek
odwrotnego założenia filtra możemy ją także nacisnąć np. za pomocą długopisu.
Czyszczenie metalowego filtra tłuszczowego
Namoczyć metalowy filtr w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, czyścić miękką szczotką, a następnie spłukać
letnią wodą. Ewentualnie powtórzyć proces czyszczenia.
Filtry metalowe mogą być czyszczone także w zmywarkach przy normalnym programie i temperaturze nie wyższej
niż 55 ° C.
Wskazówka
Przy czyszczeniu metalowego filtra przeciw-tłuszczowego zwracać uwagę na to, aby siatka nie została uszkodzona.
Częste mycie i stosowanie agresywnych środków czyszczących może spowodować odbarwienia. Nie mają one wpływu na
funkcjonowanie filtra i nie stanowią podstawy do reklamacji !
Po czyszczeniu osuszony filtr metalowy wstawić do ramy okapu najpierw tylną krawędzią. Podnieść filtr do góry, na
krótko przycisnąć listwę uchwytu i umieścić filtr w ostatecznym położeniu.
Montaż przewodu odprowadzającego (tylko w wyciągowym trybie pracy)
Do połączenia z otworem wentylacyjnym w ścianie, należy zastosować rurę z tworzywa sztucznego lub
giętki przewód odprowadzający o średnicy Ø 150 mm (nie znajduje się w zestawie).
UWAGA : MINIMALNIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRZEWÓD O ŚREDNICY Ø 120 mm !!! LUB ODPOWIADAJĄCY
MU PRZEKRÓJ KWADRATOWY BĄDŹ PROSTOKĄTNY
Zastosowanie przewodu o mniejszej średnicy spowoduje zaburzenie pracy okapu i znacznie zwiększy jego
głośność
Ważne: Przyłącze wyciągowe musi być wykonane przed zamocowaniem okapu!
Przyciąć rurę względnie przewód na potrzebną długość. Przewód nie może być załamany. Rurę / przewód połączyć
z jednej strony z króćcem przyłączeniowym okapu opaską zaciskową a z drugiej strony z przyłączem wentylacyjnym
wyciągu w ścianie. Jeśli używamy przewodu/rury o mniejszej średnicy niż średnica wylotu okapu i stosujemy redukcję,
to należy zamontować na silikonie aby uniknąć jej ściągnięcia podczas pracy okapu. Niepoprawne osadzenie rury na
kołnierzu silnika może spowodować jej ściągniecie podczas pracy okapu.
Ważne: Jeżeli wyciąg prowadzi bezpośrednio do ściany zewnętrznej, to jego wylot musi być zaopatrzony w samoczynnie
otwierającą się pokrywę z lub zawór klapowy ciągu powrotnego (nie ma w zestawie) który należy zamontować na ścianie
zewnętrznej. Wykonanie takiego odprowadzenia należy zlecić specjaliście. Pominięcie tego elementu może spowodować
skraplanie się pary w przewodzie
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756