Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka WHIRLPOOL WFO 3T141 PX

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL WFO 3T141 PX

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcję bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.whirlpool.eu/register
Instrukcję bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika,
można pobrać z naszej strony internetowej
docs.whirlpool.eu; należy postępować zgodnie z
za-
leceniami opisanymi na odwrocie niniejszej książeczki.
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Wsporniki PowerClean®
7. Koszyk na sztućce
8. Dolne ramię natryskowe
9. Zespół ltra
10. Zbiornik soli
11. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
12. Tabliczka znamionowa
13. Panel sterowania
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
11
13
7
12
10
8
9
1
16
5432 876 11109141312 15
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk i kontrolka wyboru programu
3. Przycisk i kontrolka „Multizone”
4. Przycisk i kontrolka Turbo / Blokada przycisków
5. Kontrolka „Program Eco
6. Kontrolka Blokady przycisków
7. Wyświetlacz
8. Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
9. Kontrolka „Tabletki (Tab)”
10. Kontrolka „Zamknięty zawór wody”
11. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
12. Kontrolka „Brak soli”
13. Przycisk i kontrolka „Power Clean®
14. Przycisk i kontrolka Tabletki (Tab)”
15. Przycisk i kontrolka „Opóźnienie
16. Przycisk i kontrolka „START/Pauza / „Odpompowanie Wody”
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i musi zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się
kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie słychać
sygnał więkowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZA-
CEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksy-
malny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać
dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić ni-
ski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwiera-
nia C. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawi-
dłowa. Wewnątrz dozownika D znajdują
się oznaczenia ułatwiające dozowanie
detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wy-
brany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i
suszenia za każdym razem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach
może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
A
B
C
D
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
NaturalDry
Dostępne opcje *)
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1. Eco 50° 3:10 9,5 0,75
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40
3. Intensywny 65° 2:50 14,0 1,50
4. Szybkie mycie
i suszenie 50° 1:25 11,5 1,10
5. Kryształy
45°
1:40 11,5 1,20
6. Szybki 30’ 50° -- 0:30 9,0 0,50
7. Cichy 50° 3:30 15,0 1,15
8. Dezynfekujący 65° - 1:40 10,0 1,30
9. Mycie wstępne - - - 0:12 4,5 0,01
10. Samooczyszczenie
65° -- 0:50 8,0 0,85
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com.
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eco mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a
także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu za-
brudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod
względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu
program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.
2 6th SENSE ®
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami po-
traw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od pozio-
mu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświe-
tlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany.
3 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zalecany
do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych naczyń).
4 SZYBKIE MYCIE I SUSZENIE
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, za-
pewniający optymalne rezultaty zmywania i suszenia w krótszym czasie.
5 KRYSZTY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wy-
soką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
6 SZYBKI 30’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko zabrudzo-
nych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie zawiera
fazy suszenia.
7 CICHY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty zmy-
wania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.
8 DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wykonania czynności
związanych z konserwacją zmywarki.
9 MYCIE WSTĘPNE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
10 SAMOCZYSZCZENIE
Program przeznaczony do przeprowadzania konserwacji zmywarki,
tylko w przypadku gdy zmywarka jest PUSTA, z zastosowaniem specjal-
nych detergentów służących do konserwacji zmywarki.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Szybki 30’ służy do mycia lekko zabrudzonych naczyń.
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu trwania
programu głównego, przy jednoczesnym uzyskaniu takich
samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO. Zaświeci się
kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten sam
przycisk.
POWER CLEAN®
Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej
intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym
jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków
i patelni. Naciśnięcie tego przycisku włącza opcję POWER
CLEAN® (zapala się wskaźnik).
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, można
skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody».
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA spowoduje
włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny
program zostanie wyłączony, a woda ze zmywarki zostanie
odpompowana.
NaturalDry
NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera
drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty
suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się w temperaturze, która jest
bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one otworzone,
gdy włączona jest opcja TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która
pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od typu
modelu - może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy zapoznać się
z PORADNIKIEM INSTALACJI, aby dowiedzieć się, jak zamontować folię
ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu NaturalDry w następujący
sposób:
Aby WYŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Wcisnąć
i przytrzymać przycisk P przez 5 sekund; po tym czasie zmywarka
wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. Włączyć urządzenie; na
wyświetlaczu pojawi się oOF”.
Aby WŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Wcisnąć
i przytrzymać przycisk P przez 5 sekund; po tym czasie zmywarka
wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. Włączyć urządzenie; na
wyświetlaczu pojawi się oOn”.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 30
minut do 24 godzin.
1. Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji. Nacisnąć
przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić rozpoczęcie
programu. Dostępna jest regulacja w zakresie od pół godziny
do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie
o: 0:30 – gdy wybrano poniżej 4 godzin, 1:00 – gdy wybrano
poniżej 12 godzin, 4 godziny – gdy wybrano powyżej 12 godzin.
Po osiągnięciu ustawienia 24 godzin i kolejnym naciśnięciu
przycisku opcja „Opóźnienie» zostaje wyłączona.
2. Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna odliczanie;
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a program
włącza się automatycznie.
Jeśli w czasie odliczania przycisk START/PAUZA zostanie naciśnięty
ponownie, ustawienie opcji OPÓŹNIENIE zostanie anulowane,
a wybrany program włączy się automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się programu.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: Wskaźnik
powyżej przycisku świeci się. Domyślnie urządzenie myje
naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz
i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
Jeśli wyjęto górny kosz, należy umieścić detergent
bezpośrednio w zbiorniku zamiast w dozowniku detergentu.
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisć przycisk TABLETKI(zaświeci się kontrolka oraz
odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny
detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent
w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody jest
zamknięty.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy) TURBO
spowoduje włączenie funkcji BLOKADA PRZYCISKÓW.
funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje panel sterowania,
z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby wyłączyć BLOKADĘ
PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk.