Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Trip 60 Czarny

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU
2.................................................Wstęp.
2.................................................Charakterystyka.
2.................................................Wyposażenie.
3.................................................Parametry techniczne
3.................................................Warunki eksploatacji.
4.. ..............................................Montaż.
5.................................................Obsługa i konserwacja.
8.................................................Gwarancja
9.................................................Karta gwarancyjna.
TRIP
SPIS TREŚCI
Został użytkownikiem okapu najnowszej generacji typ Trip 60. Okap ten został zaprojektowany i
wykonany, by spełnić Twoje oczekiwania i z pewnoścstanie s w pni wartościowym elementem
Twojej nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane tu rozwiązania konstrukcyjne oraz
najnowsze technologie produkcyjne gwarantują wysoką funkcjonalność urządzenia oraz piękny
wygląd. Przed montażem okapu należy się zapoznać z trcią niniejszej instrukcji obsługi. Tym
samym unikniesz nieprawidłowego montażu oraz błędów podczas użytkowania.
Życzymy Ci pełnego zadowolenia podczas korzystania z tego urządzenia. Ten okap to świetny wybór.
UWAGA! Producent nie przejmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
wskutek montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu i obsługi.
WSTĘP
CHARAKTERYSTYKA
WYPOSAŻENIE
Okap kuchenny Trip sły do usuwania oparów kuchennych. Wymaga on zainstalowania przewodu
odprowadzającego (zazwyczaj rura 150 lub 120 mm nie dłuższa niż 4-5 m), który będzie
odprowadzał powietrze na zewnątrz. Po zainstalowaniu filtra zglem aktywnym okap może
pracować jako pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania przewodu
odprowadzającego powietrze na zewnątrz.
Okap kuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w II klasie ochrony przeciwporażeniowej i
jest wyposażony w zintegrowany kabel i wtycz. Poza tym posiada niezależne oświetlenie oraz
wentylator wyciągowy z możliwością ustawienia jednej z trzech prędkości obrotowych.
Okap jest przeznaczony do trwego zamocowania na pionowej ścianie ponad kuchenką gazową lub
elektryczną.
Okap jest złożony z następujących elementów:
1. korpusu okapu B, wyposażonego w światła i zespół wentylatora oraz mocowanie, patrz rysunek 1
2. szuflady teleskopowej z płytą szklaną A.
MOC WENTYLATORA
Najniższy i środkowy stopień prędkości wentylatora stosuje się w zwykłych warunkach oraz przy
niewielkiej ilości oparów. Najwyższego stopnia prędkości należy używać tylko w przypadku dużej ilości
oparów, np. w przypadku pieczenia lub grillowania.
KONSERWACJA
Regularna konserwacja i czyszczenie urdzenia zapewni dobrą i bezawaryj, pracę okapu oraz
przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtry przeciwtłuszczowe i filtry z
węglem aktywnym były wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TRIP 60/90
Napięcie zasilania
Silnik wentylatora
Oświetlenie
Stopnie prędkości
Szerokość (cm)
Głębokość (cm)
Wysokość (cm)
Wylot ( mm)
Wydajność (m /h)
Pobór mocy (W)
Natężenie szumu (dBA)
AC 230V 50 Hz
1
Halogenowe 2x20W
3
60
29
180
150 lub 120 mm
maks. 450
maks. 180
maks. 54
PARAMETRY TECHNICZNEPARAMETRY TECHNICZNE
3
WARUNKI EKSPLOATACJI
1. Okap kuchenny służący do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz należy podłączyć go do
odpowiedniego kanu wentylacyjnego (nie podłącz do kanałów kominowych, dymowych lub
spalinowych, będących w eksploatacji).
2. Urządzenie należy zamontować w bezpiecznej odległości od elektrycznej płyty kuchennej
wynoszącej co najmniej 650 mm.
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego omienia. Podczas zdejmowania
naczyń znad palnika należy ustawić minimalny płomień.
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz
może się łatwo zapalić.
5. Filtr przeciwtłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić conajmniej co 2 miesiące, gdyż
nasycony tłuszczem jest łatwopalny.
6. Przed koperacczyszczenia, wymia filtra lub przed podjęciem prac naprawczych należy
wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
7. Jeżeli w pomieszczeniu oprócz okapu eksploatuje sinne urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym
(np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), wczas należy zadbać o wystarczającą
wentylację (dopływ powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest możliwa
wtedy, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających, zależnych od powietrza w
pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzpanuje podciśnienie nie przekraczające 0,004
milibara.
8. Przy podłączeniu do sieci 220 V wymagane jest podłączenie do sprawnego gniazda
elektrycznego.
MONT
W celu zamontowania okapu należy wykonać następujące czynności:
1. Zamontować okap kuchenny w szafce kuchennej.
2. Podłączyć okap do sieci elektrycznej.
3. Ustawić tryb pracy jako okap lub pochłaniacz zapachów.
MONTAŻ OBUDOWY OKAPU W SZAFCE KUCHENNEJ
a) Wyjąć filtr aluminiowy
b) Wsunąć obudowę do otworu (patrz schemat na rys. 3).
c) Przy pomocy kołków zamocować obudowę w szafce (rys. 3) - korzystać z przygotowanych otworów
montażowych.
d) Ponownie zamocować filtry aluminiowe.
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ I KONTROLA DZIAŁANIA
TRYB PRACY
Po podłączeniu do sieci (zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami) należy sprawdzić, czy działa
oświetlenie i silnik.
1. Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu
W trakcie wycgowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym
p r z e w o d e m . P r z y t y m u s t a w i e n i u n a l e ż y u s u n ą ć e w e n t u a l n e f i l t r y w ę g l o w e .
a) Okap jest podłączony do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego
lub elastycznego przewodu o średnicy 150 mm lub 120 mm i odpowiednich zacisków do
przewodów (są dostępne w placówkach z materiami instalacyjnymi). Podłączenie należy zlecić
wykwalifikowanemu instalatorowi.
b) Odprowadzenie powietrza do kanału zewtrznego należy zapewn za pomo sztywnego lub
elastycznego przewodu i odpowiednich zacisków do przewodów elastycznych. Odpowiednie
materiały powinny być dostarczone przez instalatora.
2. Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów
W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia. W górnej ściance szafki
należy przygotować otwór o średnicy 150 mm lub 120 mm oraz zamocować sztywny lub
elastyczny przewód prowadzący na zewnątrz. Przy tym ustawieniu należy zamontować filtr węglowy.
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Bezpieczeństwo użytkowania
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w rozdziale IV niniejszej
instrukcji!
Filtry tłuszczowe oraz filtry z węglem aktywnym powinny być czyszczone lub wymieniane według
zaleceń producenta. W razie intensywnego używania (ponad 4 godziny dziennie) filtry należy czyśc
lub wymieniać częściej.
W przypadku ytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać odkrytego omienia. Podczas
zdejmowania naczyń znad palnika należy ustawić minimalny płomień. Zawsze należy sprawdzać
czy płomień nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje to niepożądane straty energii i niebezpieczną
koncentrację ciepła. Nie należy używać okapu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.
OBSŁUGA
Do sterowania okapu służą przyciski - sensory dotykowe (rys. 5).
- Sensory „- i +” służą do regulacji stopnia pdkości wentylatora w
zakresie od 1 do 4.
- Przycisk „T“ - służy do programowania automatycznego systemu
wyłączenia, który może wyłączyć okap po maks. 90 minutach.
- "L" - Wł./Wył. oświetlenia. Naciskając przycisk można włączyć lub
wyłączyć oświetlenie. By zmniejszyć natężenie światła, należy
nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 2 sekundy.
-+3TL
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756