Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa AMICA PGCB6100BOB

Instrukcja obsługi Płyta gazowa AMICA PGCB6100BOB

Powrót
PŁYTY GAZOWEJ
GAZOWO-ELEKTRYCZNEJ
Płytę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IO-HOB-0929 / 8505640
(06.2019 / v3)
PGA4.0ZpZsApGb
PGA4.0ZpZtApGb
PGA4.1ZpZsApGb
PGA4.1ZpZtApGb
PGA4.1ZpZtApGw
PGB4.0ZpZtApGb
PGB4.0ZpZtBoGb
PGD4.0ZpZtAoGb
PGD4.0ZpZtApGb
PGD4.0ZpZtApGw
PGD4.0ZpZtBoGb
PGD4.1ZpZtAoGb
PGD4.1ZpZtAoGw
PGD4.1ZpZsApGb
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze
czy ta niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojekto
wane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać za
niewłaściwe i niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia ła nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe 
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
Przyłączenia płyty do butli z gazem PROPAN - BUTAN lub do istniejącej
instalacji może wykonać wyłącznie uprawniony instalator z zachowaniem
wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy mie nio nych poniżej
dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
Dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE
Dyrektywy 2009/142/UE (do 20.04.2018)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa................................................................4
Opis wyrobu........................................................................................................9,11
Dane tech nicz ne.................................................................................................10,12
Instalacja (instrukcja dla instalatora).......................................................................13
Obsługa..................................................................................................................21
Czyszczenie i konserwacja......................................................................................25
Postępowanie w sytuacjach awa ryj nych............................................................26
Gwarancja, obsługa po sprze daż na.....................................................................28
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami -
zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nad-
zorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego stero-
wania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodo-
wać wypadki.
Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko
w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem i użytkowaniem
zapoznać sie z instrukcja obsługi.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Szczególnie gorące palniki nawierzchniowe, ruszta, ustawione naczynia z gorącymi
płynami mogą być przyczyną poparzenia dziecka.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego sprzętu
nie dotykał gorących części kuchenki.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu kuchenki.
Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń chłodniczych.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze mogą
się zapalić z powodu przegrzania.
Uważać na moment zagotowania, by nie dopuścić do zalania palników.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można ponownie używać po usunięciu wady
przez fachowca.
Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego sprawdzenia
czy wszystkie kurki są zamknięte.
Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczania. Zabrudzone oczyścić
i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756