Znaleziono w kategoriach:
U SMARTFON APPLE IPHONE 14 PRO 5G SPACE BLACK 128GB

Instrukcja obsługi U SMARTFON APPLE IPHONE 14 PRO 5G SPACE BLACK 128GB

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/pl-pl/guide/
iphone. Możesz także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik (jeśli jest
dostępny). Dokumentację należy zachować; może być przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne icertyfikaty>
Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a samodzielnie— może to grozić
jej uszkodzeniem iwynikającym zniego przegrzaniem, pożarem lub obrażeniami.
Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie powinna być serwisowana izostać
poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii
nie można wyrzucać razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać
poddana recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą baterią należy
postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami dotyczącymi ochrony
środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach litowo-jonowych Apple oraz
ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę apple.com/pl/batteries/service-
and-recycling. Informacje na temat ładowania baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Lasery
Czujnik zbliżeniowy, system aparatu TrueDepth oraz skaner LiDAR zawierają jeden
lub więcej laserów. Te systemy laserowe mogą zostać wyłączone ze względów
bezpieczeństwa, jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub będzie działać
nieprawidłowo. Jeśli otrzymasz powiadomienie na iPhonie, że system laserowy
został wyłączony, zawsze należy zlecić jego naprawę Apple lub autoryzowanemu
serwisowi. Nieprawidłowa naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych
komponentów Apple wsystemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe
działanie mechanizmów zabezpieczających ispowodować narażenie na
niebezpieczeństwo oraz obrażenia oczu lub skóry.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem „Aparaty
słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy wysokim
poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest
wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz wrozdziale „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy oraz/lub elementy iurządzenia radiowe, które mogą
zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zobacz rozdział „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego
produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia,
przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia.
Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep
detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe
zależą od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być
ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki
międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie
zpełnymi warunkami iszczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach apple.com/pl/legal/warranty oraz
support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte gwarancją są
realizowane przez Apple poprzez naprawienie lub wymianę iPhone'a na nowego
albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające
zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa
konsumenta. Podczas składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją
konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która
niemoże zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez australijskie
prawokonsumenckie (Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej
awarii użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub zwrot ceny
zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych wgranicach rozsądku strat
lub uszkodzeń— rekompensata. Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub
wymiana tego produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie jest
poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na urządzeniu.
Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje prawne icertyfikaty.
Dodatkowe informacje prawne znajdują się wrozdziale „Bezpieczeństwo,
obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz wymagania
ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy
urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń
pochodzących od innych urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest
zgodne zdyrektywą 2014/53/EU oraz regulacjami dotyczącymi urządz
radiowych z2017 roku. Kopia deklaracji zgodności zprzepisami jest dostępna
wwitrynie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy Apple wUE
jest spółka Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate,
Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple wWielkiej Brytanii jest Apple UK Ltd.,
2Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz jest
dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma zastosowanie
wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE/5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41,
42, 77, 78)
Power Class 3
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
Częstotliwość Maksymalna moc
5.150 - 5.350 /
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)
< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56 MHz < 42dBµA/m @ 10m
6.0 - 8.5 GHz (UWB) < 0dBm/50 MHz
360 kHz < -15dBµA/m @ 10m
Informacje orecyklingu iutylizacji sprzętu
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami prawa oraz
regulacjami tego produktu ani jego baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi
odpadami gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany
do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne.
Specjalna zbiórka irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać
zasoby naturalne izapewnia przeprowadzanie recyklingu zzachowaniem ochrony
ludzkiego zdrowia iśrodowiska. Informacje oprogramie recyklingu firmy Apple,
punktach zbiórki sprzętu do recyklingu, zakazanych substancjach iinnych
inicjatywach ochrony środowiska są dostępne pod adresem apple.com/
environment.
Informacje olaserach klasy 1
To urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1zgodnie
zdyrektywami IEC 60825-1Ed. 3. To urządzenie spełnia warunki specyfikacji
21CFR 1040.10 oraz 1040.11, zwyłączeniem odstępstw zgodnych zdokumentem

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756