Znaleziono w kategoriach:
Pralka BEKO PWUV9646XME 9kg 1200 obr

Instrukcja obsługi Pralka BEKO PWUV9646XME 9kg 1200 obr

Powrót
Numer dokumentu=1911861486_PL/ 15-10-20.(13:23)
PWUV9646XME
PL
Pralka automatyczna
Instrukcja obsługi
2 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi
1 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Rozdział ten zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą
zabezpieczyć się przed zagrożeniem obrażeniami ciała i szkodami
materialnymi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia wszelkie
gwarancje.
1.1. Bezpieczeństwo życia i mienia
u Nie wolno stawiać pralki na podłodze pokrytej dywanem lub wykładziną.
W przeciwnym razie brak przepływu powietrza pod pralką spowoduje
przegrzanie się jej części elektrycznych. To spowoduje problemy w
użytkowaniu pralki.
u Jeśli pralka nie jest używana, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
u Instalację i wszelkie naprawy wykonywać musi przedstawiciel
autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody, które może spowodować przeprowadzenie procedur przez osoby
nieupoważnione.
u Przewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno
przytwierdzone i nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko wycieku wody.
u Jeśli w pralce nadal jest woda, nie wolno otwierać drzwiczek ani wyjmować
filtra. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zalania wodą i poparzenia.
u Zamkniętych drzwiczek nie należy otwierać siłą. Drzwiczki otworzą się
automatycznie od razu po zakończeniu cyklu prania. Jeśli drzwiczki się nie
otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie
problemów, „Nie można otworzyć drzwiczek”. Próba otwarcia drzwiczek siłą
może spowodować uszkodzenie drzwiczek i ich zamka.
u Używaj wyłącznie detergentów, środków zmiękczających wodę i dodatków
przeznaczonych do prania w pralce automatycznej.
u Postępuj zgodnie z instrukcjami na metkach wyrobów tekstylnych i
opakowaniu detergentu.
Wyrób ten został wyprodukowany przy użyciu najnowszej technologii w przyjaznych środowisku naturalnemu warunkach.
3 / PL
Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi
1.2 Bezpieczeństwo dzieci
u Wyrób ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz
osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, pod warunkiem
że są nadzorowane lub zostały przeszkolone pod kątem bezpiecznego
użytkowania tego wyrobu i powodowanych przez niego zagrożeń. Dzieci
nie powinny bawić się pralką. Bez nadzoru dzieci nie powinny wykonywać
czyszczenia ani prac konserwacyjnych. Dzieci poniżej 3. roku życia mogą
przebywać w pobliżu urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
u Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać je w
bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
u Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Dzieci nie mogą
znajdować się w pobliżu uruchomionego urządzenia. Nie wolno zezwalać
dzieciom na zabawę przy pralce. Aby zmiana ustawień pralki nie była
możliwa, należy zastosować blokadę dostępu dzieci.
u Opuszczając pomieszczenie, w którym stoi pralka, należy pamiętać, aby
zamknąć jej drzwiczki.
u Wszystkie detergenty i dodatki przechowuj w bezpiecznym miejscu i
zabezpiecz przed dostępem dzieci, zamykając pokrywę pojemnika na
detergent lub szczelnie zamykając opakowanie detergentu.
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne
u Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go uruchamiać, dopóki nie
zostanie naprawiony przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu! Grozi
to porażeniem elektrycznym!
u Urządzenie to zaprojektowano tak, aby wznawiało pracę po przywróceniu
zasilania energią elektryczną w przypadku przerwy w zasilaniu. Instrukcje
dotyczące anulowania programu znajdują się w rozdziale „Anulowanie
programu”.
u Wtyczkę pralki podłącza się do gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego
bezpiecznikiem 16 A. Konieczna jest instalacja uziemiająca wykonana
przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie odpowiada za żadne
szkody powstałe przy użytkowaniu tego urządzenia bez uziemienia zgodnie
z miejscowymi przepisami.
4 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi
u Pralki nie można myć, polewając lub spryskując ją wodą! Grozi to porażeniem
elektrycznym!
u Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi dłońmi! Nie wolno
wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód. Wtyczkę zawsze należy
wyciągać, jednocześnie przytrzymując gniazdko drugą ręką.
u W trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu
zasilającego pralkę powinna być wyjęta z gniazdka.
u W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę trzeba powierzyć
producentowi, pracownikowi autoryzowanego serwisu, osobie o podobnych
kwalifikacjach (najlepiej elektrykowi) lub osobie wskazanej przez importera
w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
1.4 Bezpieczeństwo obchodzenia się z gorącymi powierzchniami
Przy praniu w wyższych temperaturach szyba
w drzwiczkach znacznie się nagrzewa. Dlatego
podczas prania nie może być dotykana,
zwłaszcza przez dzieci.
5 / PL
Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi
2 Ważne wskazówki ochrony środowiska
3 Przeznaczenie
Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego. Nie służy do celów komercyjnych i nie należy jej
używać wbrew jej przeznaczeniu.
Urządzenie to wolno stosować tylko do prania i płukania tkanin posiadających właściwe oznaczenie.
Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
Okres użytkowania tego wyrobu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do
prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.
2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten
oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do
specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji.
Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi
władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze
zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i
ludzkiego zdrowia.
Zgodność z dyrektywą RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia
substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych
w tej dyrektywie.
Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z
naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci
wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne
punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756