Znaleziono w kategoriach:
Suszarka BEKO B5T692343MPB Manhattan Gray

Instrukcja obsługi Suszarka BEKO B5T692343MPB Manhattan Gray

Powrót
B5T692343MPB
Suszarka
Instrukcja obsługi
Dryer
User Manual
PL / EN
2960313756_PL/ 03-05-23.(16:35)
Drogi kliencie,
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją
przed użyciem tego urządzenia!
Dziękujemy za wybór Beko tego urządzenia . Chcemy, abyś osiągnął optymalną wydajność
dzięki temu wysokiej jakości urządzenia, które zostało wyprodukowane przy użyciu
najnowocześniejszej technologii. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć tą
instrukcję oraz dokumentację uzupełniającą.
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W ten
sposób uchronisz zarówno siebie, jak i swoje urządzenie przed potencjalnymi uszkodzeniami.
Zachowaj instrukcję. Dołącz ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu.
Symbole i uwagi
W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:
Niebezpieczeństwo, które może spowodować śmierć lub obrażenia
Przeczytaj instrukcję obsługi
Ważne informacje lub przydatne wskazówki na temat użytkowania
Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami
BOstrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
Ostrzeżenie przed zagrożeniem promieniowaniem UV
Ostrzeżenie przed poparzeniem
Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów umożliwiających recykling zgodnie
z krajowymi przepisami środowiskowymi.
Ostrzeżenie przed pożarem
UWAGA Niebezpieczeństwo, które może spowodować szkody materialne w urządzeniu lub
w jego otoczeniu
Produkt ten został wykonany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i w warunkach przyjaznych dla środowiska.
1. Instrukcje bezpieczeństwa ................................................................ 5
1.1 Przeznaczenie ...................................................................................................5
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt
domowych ..............................................................................................................5
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne .............................................................................. 6
1.4 Bezpieczeństwo transportu ...............................................................................7
1.5 Bezpieczeństwo instalacji ..................................................................................7
1.6 Bezpieczeństwo użytkowania ..........................................................................10
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia ......................................................12
1.8 Bezpieczeństwo oświetlenia ............................................................................12
2 Warunki środowiskowe ...................................................................... 13
2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE i utylizacją odpadów .........................................13
2.2 Informacje o opakowaniu ................................................................................. 13
2.3 Informacje o zgodności norm i badań / Deklaracja zgodności UE ....................13
3 Twoja suszarka .................................................................................... 14
3.1 Dane techniczne .............................................................................................. 14
3.2 Montaż urządzenia ..........................................................................................15
3.3 Zakres dostawy ...............................................................................................15
4 Instalacja ............................................................................................. 16
4.1 Odpowiednie miejsce instalacji ........................................................................16
4.2 Demontaż zabezpieczeń transportowych.........................................................16
4.3. Podłączenie węża spustowego wody do produktów z funkcją pary ................17
4.4 Regulacja nóżek ..............................................................................................17
4.5 Przenoszenie suszarki .....................................................................................18
4.6 Ostrzeżenie dotyczące hałasu .........................................................................18
4.7 Wymiana żarówki .............................................................................................18
5 Przygotowanie .................................................................................... 19
5.1 Pranie nadające się do suszenia w suszarce .................................................... 19
5.2 Pranie nie nadaje się do suszenia w suszarce ..................................................19
5.3 Przygotowywanie prania do suszenia ..............................................................19
5.4. Sposoby oszczędzania energii ........................................................................ 19
5.5 Prawidłowa nośność .......................................................................................20
6 Obsługa urządzenia ............................................................................. 21
6.1 Panel kontrolny ................................................................................................21
6.2 Symbole ..........................................................................................................21
6.3 Przygotowanie suszarki ...................................................................................21
6.4 Wybór programu oraz tabela zużycia energii ....................................................22
6.5 Funkcje dodatkowe .........................................................................................24
6.6 Wskaźniki ostrzeżenia ...................................................................................... 25
6.7 Włączenie programu ........................................................................................25
6.8 Blokada klawiszy .............................................................................................25
6.9 Zmiana programu po jego uruchomieniu .......................................................... 25
6.10 Anulowanie programu .................................................................................... 26
6.11 Zakończenie programu ..................................................................................26
6.12 Funkcja zapachów .........................................................................................26
6.13 Ogólny opis programów pary ........................................................................ 26
7 Konserwacja i czyszczenie ................................................................ 28
7.1 Filtry włókien (filtry wewnętrzne i zewnętrzne)/Czyszczenie wewnętrznej
powierzchni drzwiczek ........................................................................................... 28
7.2 Czyszczenie czujnika ......................................................................................29
7.3 Opróżnianie zbiornika na wodę ........................................................................29
7.4 Czyszczenie skraplacza ...................................................................................30
8 Rozwiązywanie problemów .............................................................. 32
5
Suszarka / Instrukcja obsługi
1. Instrukcje bezpieczeństwa
Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa służące
unikaniu obrażeń i szkód materialnych.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą
wystąpić w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
Instalacja i naprawy powinny być zawsze wykonywane przez
autoryzowany serwis.
Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
Nie należy naprawić lub wymienić żadnych części urządzenia, chyba że
określono to jasno w instrukcji obsługi.
Nie modyfikuj produktu.
1.1 Przeznaczenie
Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Nie
jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
Urządzenie nie jest zaprojektowane do użytku na zewnątrz.
Nie należy instalować ani użytkować produktu w miejscach, gdzie
istnieje możliwość zamarznięcia i/lub narażenia na działanie czynników
zewnętrznych. Woda zamarznięta w pompie lub w wężach może
spowodować uszkodzenia
Urządzenie może być używane tylko do suszenia i wentylacji prania,
które jest prane w wodzie i nadaje się do suszenia w suszarce.
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających
szczególnego traktowania i zwierząt domowych
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze,
osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową,
osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub
gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny
sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756